Sentència del Tribunal Constitucional sobre la plusvàlua

Amb data de 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional va dictar una Sentència, per la qual s’expulsa de l’ordenament jurídic la manera de calcular la plusvàlua per considerar-la nul·la i inconstitucional; això ha suposat la pràctica derogació del IIVTU.

Queda clar que a partir de la data de la Sentencia del TC, el 26 d’octubre de 2021, s’impedeix, a la practica, que es pugui realitzar qualsevol liquidació d’aquest impost al eliminar-se de l’ordenament jurídic les regles de càlcul que es venien aplicant pels Ajuntaments.

A la vegada que no es poden considerar situacions susceptibles de ser revisades aquelles obligacions tributaries fermes a data de 26 d’octubre de 2021.

  • Però que succeeix amb aquells fets imposables anteriors al 26 d’octubre de 2021?
  • Que pot fer l’administrat que ha vist vulnerats els seus drets per l’aplicació d’una ordenança municipal que ha esdevingut inconstitucional i nul·la?

A l’hora d’analitzar les conseqüències pràctiques de la sentència hem de distingir els següents supòsits:

1.- Fets imposables anteriors al 26 d’octubre de 2021

  1. Si han estat auto-liquidats pel contribuent o ben liquidades per l’Administració i tals liquidacions no han estat recorregudes abans del 26 d’octubre, no procedirà la devolució d’ingressos indeguts.
  2. Si encara no es va presentar l’autoliquidació, o bé no s’ha girat encara la liquidació per part de l’Administració, o havent-se rebut aquesta no ha estat satisfeta, l’impost serà inexigible.
  3. Si la liquidació o autoliquidació es trobava recorreguda a la data de dictar-se la sentència, per qualsevol motiu, l’impost serà inexigible, sent recomanable agregar al recurs un escrit invocant la nul·litat de l’article 107 LHL.

2.- Fets imposables posteriors al 26 d’octubre de 2021 i anteriors al 10 de novembre de 2021, data d’entrada en vigor de la nova regulació. L’impost no serà exigible en cap cas.

3.- Fets imposables posteriors al 9 de novembre. S’aplicarà la nova regulació.

L’aplicació dels efectes de la Sentencia del TC per aquells procediments que encara estan pendents o l’impost es va liquidar entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre de 2021 no és automàtica, per la qual cosa serà necessari posar en marxa una reclamació a l’Ajuntament al qual se li va pagar l’impost, mitjançant una rectificació d’autoliquidació o un recurs si la plusvàlua es va abonar mitjançant el sistema de liquidació.

Si els recursos presentats en via administrativa no funcionen, no queda més remei que passar a la via judicial i actuar davant els Jutjats contenciosos-administratius. En aquest cas seran els tribunals els que decideixin si escau o no la devolució.

Tenint en compte la doctrina del Tribunal Constitucional, la resolució del Jutjat contenciós administratiu serà a favor del contribuent.

A l’hora de reclamar la plusvàlua municipal, és important comptar amb assistència lletrada especialitzada fins i tot des del moment en el qual es reclama davant l’Administració, per a tenir més possibilitats que aquesta cedeixi a les pretensions de l’interessat.

Si compleixes els requisits per a sol·licitar la devolució d’aquest impost, és hora que comencis els tràmits per a aconseguir-la.