FISCAL
COMPTABLE

Alta empreses

 • Assessorament al client que vol treballar de manera autònoma
  • Persona física
  • Societats civils o comunitats de béns
  • Societats mercantils limitades, anònimes o cooperatives

Constitució de societats

 • Obtenció del NIF
 • Alta de les obligacions censals (Mod. 036)
 • Inscripció al Registre Mercantil
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (Mod. 600)

Procediment comptable

 • Confecció de la comptabilitat de la empresa
 • Tancament de l’exercici econòmic
 • Assessorament de l’Impost sobre societats
  • Ajustaments extracomptables
  • Estudi de les deduccions
  • Bonificacions de la quota

Procediment de gestió

 • Presentació dels llibres comptables
 • Presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil
 • Impostos trimestrals, anuals o informatius
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Retencions
  • Pagaments a compte i pagaments fraccionats
  • Impost sobre societats
  • Declaració anual d’operacions amb terceres persones

Procediment de revisió

 • Consulta dels expedients i al·legacions davant l’Agència Tributaria
 • Presentació de recursos
  • Recurs de reposició
  • Recurs econòmic administratiu
  • Recurs contenciós administratiu

Procediment d’inspecció

 • Preparació de la documentació necessària
 • Presentació de l’expedient d’inspecció
 • Visites i seguiment de l’expedient

Jordi Barahona Viñes

Llicenciat en Dret
Gestor Administratiu

 • 973 28 28 18

Ana Quintilla Raso

Llicenciada en Ciències Empresarials

 • 973 28 28 18

Núria Ichart Millán

Tècnica en Secretariat

 • 973 28 28 18

Carlota Girón Martínez

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses

 • 973 28 28 18

Àngela Parvan

Tècnica Comptable

 • 973 28 28 18

Montse Jové Montañola

Economista
Advocada
Auditora de Comptes
Perit Judicial

 • 973 28 28 18

Oumayma Lagrich

Tècnica Superior en Administració i Finances

 • 973 28 28 18

Ferran Suñé Crespo

Llicenciat en Dret
Gestor Administratiu

 • 973 45 05 55

Susana Giménez Aguilar

Diplomada en Ciències Empresarials

 • 973 45 05 55

Carme Serret Cases

Tècnica en Gestió Administrativa i Finances

 • 973 45 05 55

Josep M. Alarcon Solà

Grau Superior en Administració i Direcció d’Empreses

 • 973 45 05 55

Eva Solé Creus

Tècnica en Gestió Administrativa, Comptable i Fiscal

 • 973 45 05 55

Montse Gabarrella Sorribas

Tècnica Comptable i Fiscal

 • 973 45 05 55

Ioana Daniela Oltean

Grau Superior en Administració i Finances

 • 973 45 05 55

Guillem Ros Cardeñes

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses

 • 973 45 05 55

David Capitan Murillo

Economista – Màster AGT per ESADE

 • 973 28 28 18