CANAL DE DENÚNCIES

Valors i principis

CUDOS I, S.L,  amb l’objectiu de promoure una veritable cultura de l’entitat en consonància amb els seus valors i principis, ha procedit a implantar un sistema de prevenció penal en la seva organització, a més a més, d’iniciar les actuacions necessàries per a beneficiar la transparència en el seu treball diari i el tracte adequat entre les persones que formen part de la seva activitat.

Per aquest motiu, ha procedit a elaborar un Protocol d’Igualtat , un Codi de Conducta i un Pla de Prevenció Penal, la finalitat dels quals, és servir de forma eficaç a la prevenció dels delictes en el sí de l’activitat de l’empresa, fomentar la transparència en la forma de procedir afavorint el treball en un ambient ordenat al marge de qualsevol tipus de discriminació, de manera que tots els membres de la societat, treballadors, proveïdors, clients, trobin  en ell, l’eina adequada per tal finalitat.

Així doncs, el Pla i els diferents protocols, funcionen com a mecanisme capaços d’ajudar als treballadors i a totes les persones que directa o indirectament puguin estar relacionades amb l’activitat empresarial de la corporació, en la prevenció de delictes, a més a més, de promoure el tracte cordial i just en l’activitat laboral, ja que proporcionarà mecanismes capaços d’identificar conductes i procediments reprotxables o punibles penalment, tant de persones pròpies, com de tercers, que succeeixin en el sí de l’empresa o en les seves activitats.

Així mateix, és objecte d’aquest Pla de Prevenció, la correcta formació de la voluntat de l’empresa respecte les accions a emprendre davant una situació de risc penal, de forma que es garanteixi la defensa dels seus interessos tenint en compte la normativa legal i la seva situació processal.

Per dur a terme aquests compromisos, s’implementarà un canal òptim on els membres de l’empresa i persones relacionades directa o indirectament amb CUDOS I S.L.  puguin posar en coneixement de la Societat qualsevol violació real, o percebuda per ells, de la normativa vigent o de situacions injustes que es puguin desenvolupar en l’activitat mercantil, amb l’objectiu de ser capaços de resoldre totes les situacions conflictives que es puguin apreciar.

Als efectes de poder procedir a la presentació de qualsevol reclamació, qualsevol persona pot acudir a l’enllaç que s’acompanya, on podrà introduir la seva denuncia la qual serà totalment anònima, exceptuant els casos en que la llei disposi el contrari (supòsit en que es denunciï assetjament, que obliga a identificar el denunciant).

La denuncia serà estudiada per un expert independent, el qual la analitzarà degudament.

Accedir al Canal de Denúncies

Per donar més claredat a la seva actuació CUDOS I S.L., posa a disposició de tot aquell que pugui estar interessat, el Codi Ètic de la corporació i el funcionament del Canal de Denúncies, amb la finalitat que es pugui consultar lliurement i es faci pública la manera actuar de la mercantil.