Fitxers de morosos

Els tractaments de solvència patrimonial (fitxers de morosos).

Per incloure les dades personals d’una persona física en un fitxer de solvència patrimonial, coneguts com a “fitxer de morosos”, cal complir els requisits següents:

 1. Que hi hagi un deute cert, vençut, exigible i que hagi resultat impagat. “El creditor que comunica aquesta informació a un fitxer de solvència ha de demostrar
  que existia un deute anterior a la comunicació i que el termini per pagar-lo ha vençut sense que el deutor hagi abonat la quantitat corresponent”.
 2. Que no hagin transcorregut cinc anys des de la data en què es va haver de procedir al pagament del deute o del venciment de l’obligació o del termini concret si aquell fos de venciment periòdic.
 3. Que hi hagi requeriment de pagament a qui correspongui el compliment de l’obligació. “Abans de la inclusió en el tractament de solvència cal fer un requeriment previ de pagament advertint que si no es paga es procedirà a aquesta inclusió. Aquesta informació s’ha de facilitar en fer qualsevol contracte per a l’adquisició de productes, la contractació d’un servei, l’assumpció d’un deute hipotecari o préstec personal, l’incompliment dels quals pugui donar lloc a la inclusió en un tractament de morositat.

Així mateix, qui notifica la inclusió del deute, ha dacreditar que efectivament s’ha realitzat. Complirà amb la seva obligació quan el destinatari rebutgi l’enviament i/o quan la dirigeixi a la direcció que figuri al contracte”.

Sobre el tractament d’aquestes dades en els tractaments de solvència (fitxers de morosos), cal tenir en compte, a més, el següent:

 1. Quan el creditor comuniqui al responsable del fitxer de solvència la inclusió de les teves dades en aquest tractament, aquest responsable t’ha de notificar, en un termini màxim de 30 dies, informant-te sobre els teus drets en matèria de protecció de dades.
 2. Si les teves dades estan incloses en un fitxer de solvència, i una entitat vol conèixer-les, només hi podran accedir en el cas que:
 • Mantinguis algun tipus de relació contractual que encara no estigui vençuda.
 • Pretenguis celebrar un contracte que impliqui el pagament ajornat del preu.
 • Desitgis contractar la prestació d’un servei de facturació periòdica.

En els tractaments de solvència solen intervenir quatre subjectes:

 1. El deutor.
 2. El creditor que notifica el deute.
 3. El responsable del tractament de solvència patrimonial.
 4. Les entitats que consulten aquesta informació.

Font: Protecció de Dades. Guia per al ciutadà.