La minoració del valor cadastral d’un immoble té efectes retroactius?

18/04/2023

Resuta habitual que les dades dels bens immobles que consten en el cadastre no corresponguin amb la realitat immobiliària. Aquestes discrepàncies poden afectar al valor cadastral i en conseqüència també pot tenir incidència sobre l’import de l’IBI (l’impost de béns immobles). Per aquest motiu existeix el procediment d’esmena de discrepàncies i de rectificació de l’article 18 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari) mitjançant el qual s’acorda l’alteració de la descripció cadastral.

A partir de quin moment té efectes l’alteració de la descripció cadastral?
Doncs bé, la sentència del Tribunal Suprem de 16 de novembre de 2022 analitza si té efectes retroactius un acord d’alteració de descripció cadastral adoptat en un procediment d’esmena de discrepàncies i de rectificació de l’ art 18 TRLCI (Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari).

El Tribunal determina que en cas d’alteració de la descripció cadastral de l’immoble que determina una minoració del valor cadastral, derivat de la falta de concordança existent entre la descripció cadastral de bé i la realitat immobiliària, només té efectes cap al futur, es a dir, tindrà efectes al dia següent de dictar-se l’acord d’alteració cadastral. Per tant, no es podrà sol·licitar la minoració del valor cadastral amb efectes retroactius i en conseqüència, l’import de l’IBI abonat d’anualitats anteriors tampoc es veurà afectat per aquesta alteració.

Amb tot, recordeu que en cas que no correspongui les dades d’un immoble que consten en el Cadastre amb la realitat podeu adreçar-vos a Cudós Consultors i us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia per tal d’iniciar els tràmits corresponents.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors