Gestió del menjador escolar

13/09/2022

Poden les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) gestionar el servei de menjador escolar?

Un recent Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, de data de 27 de juny de 2022, afirma que el servei de menjador escolar a Catalunya no pot ser objecte d’atribució a les AFA, mitjançant un conveni subscrit amb el Consell Comarcal corresponent. Raona que la prestació d’aquest servei constitueix un objecte propi d’un contracte sotmès a la Llei de Contractes del Sector Públic, i que en conseqüència aquest servei s’ha de prestar amb subjecció plena a la normativa vigent de contractació pública, i es pot prestar tant mitjançant un contracte de serveis, com mitjançant un contracte de concessió de serveis, en funció de si es trasllada a l’empresa contractista el risc operacional i, en ambdós casos, tenint en compte les peculiaritats previstes per als contractes que comporten prestacions directes a la ciutadania.

Conclou l’informe, que la participació de les AFA en la gestió del servei de menjador escolar, d’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, s’ha de delimitar i interpretar de conformitat amb la normativa de contractació pública vigent, i s’ha d’entendre limitada actualment, al fet de ser escoltades i tingudes en compte en els procediments de contractació d’aquest servei, en els àmbit respectius i tant en la fase de disseny i licitació del servei, com en la fase d’execució i avaluació.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors