Llicències d’obres

27/07/2022

Si demano una llicència d’obres, efectuo l’abonament de la liquidació provisional de l’ Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la taxa per expedició de la llicència d’obres i finalment no executo l’obra, tinc dret a la devolució dels imports satisfets en concepte de liquidació provisional de l’ICIO i taxa per expedició de la llicència d’obra?

En primer lloc, pel que fa a l’ICIO, cal tenir en compte l’estructura de liquidació de l’impost, que consta de dos fases diferenciades:

  1. La liquidació provisional, que es produeix en el moment de l’atorgament de la llicència o s’iniciï la construcció, instal·lació o obra.
  2. La liquidació definitiva, que es produeix quan finalitzi la construcció, instal·lació o obra.

Així doncs, vista l’estructura de liquidació, en dos fases, de l’ICIO, i atès que de conformitat amb l’article 21 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, la meritació de l’impost és produeix en el moment en el que s’entén realitzat el fet imposable, que en el cas de l’ICIO, vindria determinat per l’ efectiva realització de la construcció o obra, hem d’assenyalar que el pagament de la liquidació provisional efectuada abans d’iniciar la obra té el caràcter de pagament a compte de la liquidació definitiva la qual es practicarà en el moment en que s’hagi finalitzat la corresponent obra.

En conseqüència, si el subjecte passiu un cop obtinguda la llicència d’obres no efectua la corresponent instal·lació o construcció, no s’haurà produït el fet imposable, i per tant no es meritarà l’impost, de manera que podrà sol·licitar la devolució de la quantitat ingressada en concepte de liquidació provisional.

D’altra banda, en relació a la taxa per expedició de la llicència d’obres, hem de partir del fet, que la mateixa, de conformitat amb l’article 20 TRLRHL, pertany al tipus de taxes que s’exigeixen per a la prestació d’un servei o la realització d’una activitat administrativa de competència local, en particular l’ordenació urbanística, tal i com disposa l’article 20.4. apartat h) del TRLRHL: “Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa”.

Així doncs, el fet imposable, en el cas concret de les llicencies urbanístiques, està constituït pel servei que es presta al sol·licitant a l’estudiar el projecte d’obra presentat, amb la finalitat de valorar si s’adequa o no al planejament urbanístic del municipi.

En conseqüència, si us va ser concedida llicencia d’obres, el servei administratiu ha estat efectuat, per tant, encara que posteriorment no s’hagi realitzat l’obra, la taxa s’ha meritat, i, en conseqüència, no és procedent la seva devolució.

Davant de qualsevol dubte o problema en relació a la devolució de la liquidació provisional de l’ICIO, teniu a la vostra disposició els advocats especialitzats en Dret Públic de Cudós Consultors.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors