Garantia integral de la llibertat sexual

15/09/2022

La Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta llei modifica el Codi Penal per introduir diverses novetats, entre les quals les següents:

1. Ús d’imatges a xarxes socials
Es tipifica a l’article 172.ter.5. com a assetjament la utilització de la imatge d’una persona per obrir perfils en xarxes socials o anuncis, sense el seu consentiment, causant a la víctima assetjament, fustigació o humiliació:

  • El que, sense consentiment, utilitzi la imatge d’una persona per fer anuncis o obrir perfils falsos en xarxes socials, pàgines de contacte o qualsevol mitjà de difusió pública, ocasionant-lo a la mateixa situació d’assetjament, fustigació o humiliació”.

2. L’assetjament o floreta de carrer
Es tipifica l’anomenat assetjament o floreta de carrer a l’art. 173.4 CP i cometen delicte:

  • Els qui es dirigeixin a una altra persona amb expressions, comportaments o proposicions de caràcter sexual que creïn a la víctima una situació objectivament humiliant, hostil o intimidatòria, sense arribar a constituir altres delictes de major gravetat.

3. La difusió d’imatges íntimes
L’article 194 bis 7 tipifica la difusió a tercers d’imatges íntimes:

  • Serà castigat amb una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a dotze mesos el que, sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges o enregistraments audiovisuals d’aquella que hagués obtingut amb la seva anuència en un domicili oa qualsevol altre lloc fora de l’abast de la mirada de tercers, quan la divulgació menyscabi greument la intimitat personal d’aquesta persona.
  • S’imposarà la pena de multa d’un a tres mesos a qui havent rebut les imatges o enregistraments audiovisuals a què es refereix el paràgraf anterior les difongui, reveli o cedeixi a tercers sense el consentiment de la persona afectada.

4. Denúncia davant de l’AEPD de les situacions de violència sexual
L’article 18.3 reconeix la competència de l’AEPD per conèixer els casos de violència sexual quan hi hagi afectació a les dades personals:

  • Les víctimes i els qui coneguessin alguna situació de violència sexual que afecti el dret fonamental a la protecció de dades personals podran comunicar-la a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, oa les autoritats autonòmiques de protecció de dades, sense perjudici de la salvaguarda del principi de reserva de jurisdicció i la necessària preferència de la jurisdicció penal sobre lAdministració en el coneixement daquells fets que poden constituir una infracció penal.

Llegiu aquí la norma