Indemnitzacions per caiguda pel mal estat de la via pública

Partint de l’article 106.2 de la Constitució Espanyola, i seguint per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com de la Llei d’Expropiació Forçosa, la responsabilitat patrimonial de l’Administració, es configura com una responsabilitat objectiva o pel resultat, en la qual és indiferent que l’actuació administrativa hagi estat normal o anormal, sent suficient per a declarar-la que com a conseqüència directa d’aquella, s’hagi produït un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones.

Si es pateix una caiguda a la via pública, per poder reclamar la corresponent indemnització és convenient fer el següent:

  1. Trucar a la Policia en el moment de l’accident, perquè realitzi l’atestat corresponent, faci fotografies dels danys i del que els ha ocasionat.
  2. Buscar testimonis. Que han de constar a l’atestat i signar-lo, ja que la seva declaració serà fonamental en el cas que hi hagi judici. Convé demanar-los les seves dades i el número de telèfon.
  3. Acudir a urgències d’un centre hospitalari, perquè les lesions ocasionades per la caiguda quedin reflectides al comunicat mèdic d’urgències.

El termini per a poder reclamar la indemnització és d’1 any a comptar des de la data de l’accident o des que s’obté l’alta mèdica i/o es determinen les seqüeles.

Si teniu algun dubte sobre la reclamació per accident o caiguda a la via pública contacteu amb nosaltres i us assessorarem per a obtenir la corresponent indemnització.

Sònia Núñez Gonzàlez
Advocada de Cudós Consultors