Multa per correus electrònics

L’enviament de 3 correus publicitaris sense consentiment del destinatari són 3.000 euros de multa.

La persona que presenta la denúncia davant l’AEPD es queixa que està rebent publicitat -això és comunicacions comercials no sol·licitades-, procedents de l’empresa reclamada a través de la seva adreça electrònica, malgrat que la denunciant abans de presentar la queixa davant l’AEPD:

  • Havia fet ús de l’enllaç contingut per cancel·lar la subscripció.
  • Havia respost a un dels missatges sol·licitant la detenció dels enviaments.

L’empresa no va fer cas a cap dels missatges del denunciant, per la qual cosa s’imputa a l’empresa la infracció de l’article 21.1 de la LSSI que assenyala: “Queda prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes”.

Per tant, es constata la vulneració de l’article 21.1 de la LSSI per part de l’empresa en enviar correus electrònics publicitaris sense el consentiment de l’afectat.

Aquesta infracció es troba tipificada com a lleu a l’article 38.4.d) d’aquesta norma, que qualifica com a tal l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, quan en aquests enviaments no es compleixin els requisits establerts al article 21 i no constitueixi infracció greu.

Aquesta infracció pot ser sancionada amb una multa de fins a 30.000 euros, d’acord amb l’article 39.1.c) de la LSSI.

En aquest cas, la infracció de l’article 21.1 de la LSSI que s’imputa al reclamat s’ha de qualificar com a infracció lleu, considerant que el nombre de missatges comercials remesos al reclamant eren 3.