Els contractes de treball desprès de la Reforma Laboral

El passat mes de desembre de 2021 es va aprovar el RD Llei 32/2021 de 28 de desembre de 2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball, a o es presenten modificacions importants respecte a la modalitat de contractació dels treballadors.

Tot seguit comentarem els aspectes més rellevants:

DESAPAREIX EL CONTRACTE D’OBRA I/O SERVEI: els contractes celebrats amb aquesta modalitat abans del 31/12/2021 mantindran la duració fins que finalitzi la causa o l’objecte dels contracte amb una durada màxima de 3 anys ampliables 12 mesos més si així ho preveu el conveni col·lectiu d’aplicació.

A partir del 30/3/2022 no es podran realitzar contractes d’obra i servei ja que amb la reforma laboral han quedat eliminats

CONTRACTES TEMPORALS QUE ES PODEN REALITZAR: els de circumstàncies de la producció (inclòs en període de vacances) i el de substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball ( per cobrir la jornada reduïda per causa legal o convencional o per cobertura  de vacant durant processos de selecció)

  • Quan hi hagi un increment ocasional i imprevisible de l’activitat o hi hagi oscil·lacions en l’activitat que tot i ser l’activitat normal de l’empresa, generin un desajust temporal , es podrà fer d’un durada màxima de 6 mesos.
  • Per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una duració reduïda i delimitada es podrà fer una durada màxima de 90 dies en l’any natural, que no poden ser continuats.

CONTRACTES FIXOS -DISCONTINUS: amb la reforma laboral aquest contractes agafen molt protagonisme doncs es volen potenciar.

Es concentraran:

  • Per a treballs de naturalesa estacional
  • Els vinculats activitats productives de temporada
  • Prestació intermitent , amb períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

Es podrà utilitzar aquest contracte en el marc d’execució de contractes mercantils o administratius que sent previsibles formen part de l’activitat ordinària de l’empresa.

CONTRACTES FORMATIUS: desapareixen els contractes de formació i aprenentatge i en el seu lloc hi haurà els contractes de formació en alternança que podran tenir una durada mínima de 3 mesos i màxima 2 anys, s’hauran de subscriure amb persones que es trobin en vies d’obtenció de títols acadèmics o certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, i , vinculant-se amb un programa formatiu elaborat tant per l’entitat formadora com per l’empresa o entitat contractant.

Particularitats:

  • Prohibir establir període de proba
  • El temps de treball efectiu durant el primer any no podrà ser superior al 65% de la jornada màxima prevista, mentre que el segon any, el temps de treball efectiu no podrà ser superior al 85%. La retribució no podrà ser inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon any.

Els contractes de pràctiques també desapareixen i en el seu lloc es podran formalitzar contractes per l’obtenció de la pràctica professional amb una durada mínima de 6 mesos i màxima d’1 any i es podrà realitzar als que es trobin en possessió d’un títol acadèmic obtingut en els darrers 3 anys ( 5 anys ne persones amb discapacitat). Per la contractació sota aquest modalitat, s’haurà de definir un pla personalitzat amb el contingut de la pràctica professional i designació de tutor.

INDEFINIT ADSCRIT A OBRA: aquests contractes estan pensats per a realitzar als sector de la construcció ja que el temporal d’obra i servei ha desaparegut.

Quan la finalitzi l’obra als qual el treballador estava adscrit, que ha de ser real, verificable i efectiva,  l’empresa estarà obligada a fer una proposta de recol·locació.

L’extinció de dit contracte pot venir per un refús del treballador a la recol·locació ( preavís de 7 dies) perquè el treballador no està qualificada per ocupar una altre lloc de treball ( preavís de 15 dies) o per inexistència d’obres disponibles per a poder treballar segons la seva categoria professional, funcions, etc… ( preavís 15 dies)

Quan l’extinció sigui per motius inherents a la persona, caldrà abonar una indemnització del 7%

SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA: amb la reforma laboral es considera infracció per cada una de les persones treballadores afectades amb contractes fraudulents.

L’incompliment normatiu sobre contractació temporal podran ser sancionades en el seu grau mínim de 1.000 a 2.0000 euros, en grau mig de 2.001 a 5.000 euros i grau màxim entre 5.001 i 10.000€ per contracte fraudulent