Les càmeres de seguretat i la via pública

Propietari d’habitatge que enregistra l’espai públic sense cartell informatiu.

1.500 euros de multa al propietari d’un habitatge que enregistra amb càmeres de vídeo vigilància l’espai públic, sense disposar a més de cartell informatiu.

En aquest cas, la Guàrdia Civil observa com a la façana d’un edifici hi ha una càmera de vídeo vigilància en un pal, a sobre de la teulada orientada cap a la via pública, enfocant els usuaris de la via pública i altres domicilis privats. En ser preguntat al titular de l’habitatge el motiu pel qual té col·locada la cambra, aquest manifesta que és per seguretat.

La imatge física d’una persona segons l’article 4.1 del RGPD és una dada personal i la seva protecció, per tant, és objecte del Reglament esmentat. L’article 22 de la LOPDGDD recull les normes específiques per al tractament de dades amb finalitat de vídeo vigilància.

La resolució de l’AEPD ens recorda que:

  • Les càmeres de vídeo no podran captar imatges de les persones que es trobin fora de l’espai privat on estigui instal·lat el sistema de vídeo vigilància, ja que el tractament d’imatges en llocs públics només pot ser realitzat, llevat que concorri autorització governativa, per les Forces i Cossos de seguretat.
  • Tampoc no es poden captar ni gravar espais propietat de tercers sense el consentiment dels seus titulars, o, si escau, de les persones que s’hi trobin.
  • Aquesta regla admet alguna excepció ja que, de vegades, per a la protecció d’espais privats, on s’hagin instal·lat càmeres a façanes o a l’interior, pot ser necessari per garantir la finalitat de seguretat l’enregistrament d’una posició de la via pública . És a dir, les càmeres i càmeres de vídeo instal·lades amb fins de seguretat no podran obtenir imatges de la via pública llevat que resulti imprescindible per a aquesta finalitat, o resulti impossible evitar-ho per raó de la ubicació d’aquelles i extraordinàriament també es recollirà l’espai mínim per a aquesta finalitat . Per tant, les càmeres podrien excepcionalment captar la porció mínimament necessària per a la finalitat de seguretat que es pretén.
  • Les càmeres instal·lades no poden obtenir imatges d’espais privatius de tercers i/o espais públics sense causa justificada degudament acreditada, ni poden afectar la intimitat de transeünts que transitin lliurement per la zona. No és permesa, per tant, la col·locació de càmeres cap a la propietat privada de veïns amb la finalitat d’intimidar-los o afectar-ne l’àmbit privat sense causa justificada.
  • En cap cas s’admetrà l’ús de pràctiques de vigilància més enllà de l’entorn objecte de les instal·lacions i en particular, i no podran afectar els espais públics circumdants, els edificis contigus i els vehicles diferents dels que accedeixin a l’espai vigilat.

Aquí la resolució completa.