Multa a un establiment per no tenir un cartell de videovigilància

01/08/2022

La manca de cartell de videovigilància en un establiment són 1.000 euros de multa.

La Guàrdia Civil remet una denúncia a l’AEPD ja que un establiment no disposa de cartell informatiu de l’existència d’un sistema de videovigilància, per la qual cosa es considera que aquests fets vulneren allò establert a l’article 13 del RGPD.

L’AEPD ens recorda els requisits que ha de complir qualsevol sistema de videovigilància:

 1. Respectar el principi de proporcionalitat.
 2. Quan el sistema estigui connectat a una central d’alarma, únicament podrà ser instal·lat per una empresa de seguretat privada que reuneixi els requisits que preveu l’article 5 de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada, de 4 d’abril.
 3. Les càmeres de vídeo no podran captar imatges de les persones que es trobin fora de l’espai privat on estigui instal·lat el sistema de videovigilància, ja que el tractament d’imatges en llocs públics només pot ser realitzat, llevat que concorri autorització governativa, per les Forces i Cossos de Seguretat.
 4. Tampoc no es poden captar ni gravar espais propietat de tercers sense el consentiment dels seus titulars, o, si escau, de les persones que s’hi trobin.
 5. Aquesta regla admet alguna excepció ja que, en algunes ocasions, per a la protecció d’espais privats, on s’hagin instal·lat càmeres a façanes oa l’interior, pot ser necessari per garantir la finalitat de seguretat l’enregistrament d’una porció de la via pública.
 6. És a dir, les càmeres i càmeres de vídeo instal·lades amb fins de seguretat no podran obtenir imatges de la via pública llevat que resulti imprescindible per a aquesta finalitat, o resulti impossible evitar-ho per raó de la ubicació d’aquelles i extraordinàriament també es recollirà l’espai mínim per a aquesta finalitat. Per tant, les càmeres podrien excepcionalment captar la porció mínimament necessària per a la finalitat de seguretat que es pretén.
 7. S’haurà de complir el deure d’informar els afectats previst als articles 12 i 13 del RGPD i 22.4 de la LOPDGDD.
 8. El responsable haurà de portar un registre d’activitats dels tractaments efectuats sota la seva responsabilitat en què s’inclogui la informació a què fa referència l’article 30.1 del RGPD.
 9. Les càmeres instal·lades no poden obtenir imatges despais privatiu de tercer i/o espai públic sense causa justificada degudament acreditada, ni poden afectar la intimitat de transeünts que transiten lliurement per la zona.
 10. No és permesa, per tant, la col·locació de càmeres cap a la propietat privada de veïns amb la finalitat d’intimidar-los o afectar el seu àmbit privat sense causa justificada.
 11. En cap cas no s’admetrà l’ús de pràctiques de vigilància més enllà de l’entorn objecte de les instal·lacions i en particular, no podent afectar els espais públics circumdants, edificis contigus i vehicles diferents dels que accedeixin a l’espai vigilat

La resolució, aquí.