Requisits bàsics per al compliment de la normativa de videovigilància

01/09/2022

Arran de la denúncia presentada contra un establiment per la instal·lació de 4 càmeres de videovigilància a l’interior sense comptar amb el preceptiu cartell informatiu de zona videovigilada, l’AEPD ens recorda que el tractament d’imatges mitjançant un sistema de videovigilància, per ser conforme amb la normativa vigent de protecció de dades, ha de complir els requisits següents:

 1. Respectar el principi de proporcionalitat.
 2. Quan el sistema estigui connectat a una central d’alarma, únicament podrà ser instal·lat per una empresa de seguretat privada que reuneixi els requisits que preveu l’article 5 de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada, de 4 d’abril.
 3. Les càmeres de vídeo no podran captar imatges de les persones que es trobin fora de l’espai privat on estigui instal·lat el sistema de videovigilància.
 4. El tractament d’imatges en llocs públics només pot ser realitzat, llevat que hi concorri autorització governativa, per les Forces i Cossos de Seguretat.
 5. Tampoc no es poden captar ni gravar espais propietat de tercers sense el consentiment dels seus titulars, o, si escau, de les persones que s’hi trobin.
 6. Aquesta regla admet alguna excepció ja que, en algunes ocasions, per a la protecció d’espais privats, on s’hagin instal·lat càmeres a façanes oa l’interior, pot ser necessari per garantir la finalitat de seguretat l’enregistrament d’una porció de la via pública.
  És a dir, les càmeres i càmeres de vídeo instal·lades amb fins de seguretat no podran obtenir imatges de la via pública llevat que resulti imprescindible per a aquesta finalitat, o resulti impossible evitar-ho per raó de la ubicació d’aquelles i extraordinàriament també es recollirà l’espai mínim per a aquesta finalitat .
  Per tant, les càmeres podrien excepcionalment captar la porció mínimament necessària per a la finalitat de seguretat que es pretén.
 7. S’haurà de complir el deure d’informar els afectats previst als articles 12 i 13 del RGPD i 22.4 de la LOPDGDD. En aquest enllaç, el cartell.
 8. El responsable haurà de portar un registre d’activitats dels tractaments efectuats sota la seva responsabilitat en què s’inclogui la informació a què fa referència l’article 30.1 del RGPD.
 9. Les càmeres instal·lades no poden obtenir imatges despais privatiu de tercer i/o espai públic sense causa justificada degudament acreditada, ni poden afectar la intimitat de transeünts que transiten lliurement per la zona.
 10. No és permesa, per tant, la col·locació de càmeres cap a la propietat privada de veïns amb la finalitat d’intimidar-los o afectar el seu àmbit privat sense causa justificada.
 11. En cap cas no s’admetrà l’ús de pràctiques de vigilància més enllà de l’entorn objecte de les instal·lacions i en particular, no podent afectar els espais públics circumdants, edificis contigus i vehicles diferents dels que accedeixin a l’espai vigilat.

Aquí, la resolució de la denúncia abans esmentada.

Enllaç a l’AEPD sobre videovigilància