Reducció temporalitat treballadors públics

Ja ha entrat en vigor la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que servirà per donar estabilitat als funcionaris interins i treballadors de la Generalitat, els ajuntaments, i la resta d’administracions.

D’acord amb aquesta nova llei, els nous nomenaments de funcionaris interins en general no podran superar els 3 anys de durada.

En finalitzar els terminis màxims d’interinitat els interins seran destituïts d’ofici sense indemnització, però l’incompliment del termini màxim de permanència sí donarà lloc a una compensació econòmica.

Pel que fa al personal laboral temporal, l’incompliment dels terminis màxims de permanència donarà dret a percebre la compensació econòmica, sense perjudici de la indemnització que pogués correspondre per vulneració de la normativa laboral específica.

A més, es convocarà un tercer procés d’estabilització per concurs oposició de totes aquelles places estructurals que hagin estat ocupades per personal temporal de manera ininterrompuda almenys des de l’1 de gener de 2018 i no més enllà de l’1 de gener de 2016.

Finalment, amb caràcter excepcional, es convocarà un quart procés d’estabilització per concurs de totes aquelles places estructurals dotades pressupostàriament, i que hagin estat ocupades per personal temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.

Al respecte, des de Cudós Consultors oferim assessorament especialitzat en aquesta qüestió, i en especial en les següents matèries:

  1. Qui podrà participar en aquest concurs o concurs-oposició?
  2. Que passa si un treballador temporal que ocupa una plaça no participa en el concurs-oposició?
  3. Que passa si participa i no aconsegueix la plaça? Es tindrà dret a indemnització?