Suspensió d’un règim de visites del fill

Supòsit en que un dels progenitors, no convivents, maltracta al fill menor quan aquest es troba sota la seva custodia. La situació plantejada es troba absolutament dins de l’art. 158 del Codi Civil el qual, estableix que el Jutge, d’ofici o a instàncies del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà les disposicions apropiades a fi d’evitar als fills pertorbacions danyoses en els casos de canvi de titular de la potestat de guarda i, en general, les altres disposicions que consideri oportunes, a fi d’apartar al menor d’un perill o d’evitar-li perjudicis en el seu entorn familiar o enfront de terceres persones.

També, si existeix denúncia penal, a l’empara de l’art. 544 quinquies de la Llei d’Enjudiciament Criminal, es pot acordar la suspensió immediata de les visites i els contactes amb el pare o la mare maltractador/a.

El Tribunal Suprem, en Sentència de 6 de juny 2014, estableix doctrina en el sentit d’assenyalar que “la institució de la pàtria potestat ve concedida legalment en benefici dels fills i requereixen per part dels pares el compliment dels deures previnguts en l’article 154 del Codi Civil , però en atenció al sentit i significació d’aquesta, la seva privació, sigui temporal, parcial o total, requereix, de manera ineludible, la inobservança d’aquells deures de manera constant, greu i perillosa per al beneficiari i destinatari de la pàtria potestat, el fill”.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.