Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)

30/06/2022

Per què és important que inscriviu la vostra empresa al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)?

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya és un Registre administratiu, públic, electrònic, gratuït i de validesa indefinida, que té per objecte la inscripció de les dades de les empreses relatives a:

  • La personalitat jurídica i capacitat d’obrar
  • Les obligacions tributàries.
  • La representació i els apoderaments.
  • La solvència econòmica i financera.
  • La solvència tècnica i professional.
  • La classificació empresarial atorgada per la Generalitat de Catalunya.
  • Les habilitacions professionals i autoritzacions administratives en funció de l’activitat de l’empresa.
  • Les prohibicions de contractar, si escau.

El RELI aporta beneficis i avantatges per a les empreses que volen licitar, així com per els òrgans de contractació, ja que agilita, facilita i simplifica els tràmits. Principalment el RELI facilita la concurrència de les empreses als procediments de contractació, ja que l’empresa inscrita no ha d’aportar els documents justificatius de les dades que ja constin en aquest registre i que són vigents.

Si bé la inscripció al RELI és voluntària, cal tenir en compte que des del dia 9 de setembre de 2018 es obligatòria la inscripció de les empreses licitadores als registres oficials de licitadors per participar als procediments oberts simplificats.

Per tant, la inscripció al RELI constitueix un requisit obligatori per a totes les empreses que es presentin a un procediment obert simplificat, que es aquell procediment que pot utilitzar-se per a la contractació d’obres per import menor a 2 milions d’euros, i serveis i subministres d’import inferior a 140.000 euros.

Per ajudar-vos a inscriure la vostra empresa al RELI o davant de qualsevol dubte o problema en algun procediment de licitació a contractes públics, teniu a la vostra disposició els advocats especialitzats en Dret Públic de Cudós Consultors.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.