Resum sintètic sobre les propostes de reformes en matèria de pensions

Atesa la seva transcendència, s’adjunta una primera anàlisi del contingut de les reformes proposades en matèria de pensions i enfortiment del sistema públic de pensions, i que és previsible que es concretin pròximament en un Avantprojecte de Llei del Govern de l’Estat per a la seva propera tramitació parlamentària.

En concret, i com a complement al contingut d’aquesta nota, s’adjunta l’Esborrany d’Acord de reformes en matèria de pensions i, alhora, l’Esborrany d’Avantprojecte de Llei que recull aquestes reformes. Aquest Acord inclou bona part de les mesures proposades a la revisió del Pacte de Toledo de l’any 2020.

Cal destacar, en primera instància, que s’observa com, de nou, en aquest Acord social assolit a Madrid no s’ha considerat la dimensió de les empreses a l’hora de proposar les modificacions i la reforma en el seu conjunt. Fet que té raó de ser en l’anomalia en matèria de representació empresarial que es produeix a l’Estat, a diferència del que succeeix a Europa i a Catalunya.

Destaquem a continuació els elements més rellevants de les modificacions que es proposen:

 • D’acord amb la Recomanació 2a del Pacte de Toledo, es proposa garantir el poder adquisitiu de les pensions d’acord amb la inflació de l’exercici anterior i amb revisions quinquennals del comportament d’aquesta. No obstant això, no es recull l’actualització retroactiva dels períodes no revaloritzats fins a l’actualitat.
 • Mesures per a l’apropament de l’edat de jubilació efectiva cap a l’edat de jubilació legal, en matèria de jubilació anticipada voluntària, involuntària, anticipada per raó d’activitat, demorada i activa:
 1. Es revisen els coeficients reductors i es fan mensuals en el cas de la jubilació anticipada voluntària, i es du a terme un ajust en el mecanisme dels coeficients reductors a partir de la pensió teòrica.
 2. Es revisen les causes d’accés a la pensió de jubilació anticipada involuntària, afegint causes d’extinció voluntària per part del treballador o treballadora en determinats supòsits de mobilitat geogràfica, modificació substancial de condicions o violència de gènere. També s’aplica el coeficient de reducció per mesos, no per trimestres, i es revisen els coeficients reductors.
 3. Es proposa un nou mecanisme de sol·licitud, i els indicadors a considerar, per a l’accés a la jubilació anticipada per raó d’activitat, amb la creació d’una comissió d’avaluació per instar-ne l’aprovació.
 4. Es milloren els incentius de cotització, de percentatges addicionals de prestació, la inclusió de prestacions a tant alçat per a les carreres més llargues, en el cas de la jubilació demorada (endarreriment de l’accés a la pensió més enllà de l’edat legal).
 5. S’estableix la prohibició de clàusules en Convenis col·lectius que prevegin la jubilació forçosa del treballador o treballadora en edats inferiors als 68 anys (quan es té dret a la pensió del 100%, i quan, alhora, comporta la substitució del/de la treballador/a), que es podrà rebaixar quan la taxa d’ocupació de treballadores sigui inferior al 15% (quan addicionalment l’activitat estigui inclosa al llistat a l’efecte i, alhora, comporti la substitució de la persona treballadora per una dona). En aquells convenis col·lectius vigents que disposin d’aquesta clàusula, es mantindrà fins a la finalització de la vigència del conveni.
 • S’estableix una nova reducció del 75% de la cotització a la seguretat social per contingències comunes per a majors de 62 anys en processos d’Incapacitat Temporal.
 • Es recullen automatismes de transferència de recursos generals de l’Estat cap al sistema de seguretat social en compliment dels compromisos de separació de fons de finançament i per garantir una millor autonomia del sistema de pensions.
 • S’estableix un nou sistema de cotització per ingressos reals en el règim especial de treballadors/es per compte propi o autònoms a partir dels ingressos reals obtinguts amb les següents característiques:
 1. Implantació progressiva i gradual.
 2. El sistema s’aprovarà al llarg del 2022 (no el 2021).
 3. No s’iniciarà fins al 2023, i durant almenys 9 anys es faran revisions de l’evolució cada 3 anys.
 4. Els qui tinguin rendiments d’activitat per sobre de la base mínima cotitzaran per l’import d’aquests rendiments. Addicionalment, la base mínima s’equiparà a la del Règim General de la Seguretat Social.
 5. Els qui tinguin ingressos inferiors a la base mínima cotitzaran pels ingressos reals, si bé tindran protecció social d’acord amb la base mínima.
 6. S’establirà un sistema de trams per tal que es pugui escollir el tram de cotització amb caràcter previ en funció de les previsions, amb opció de canvi de fins a 6 vegades a l’any. Posteriorment es farà la regularització si hi ha diferències.
 7. S’abordaran també les diferències de protecció social entre el Règim General i el RETA amb l’objectiu d’equiparar-los.
 • Se substituirà en el futur el factor de sostenibilitat que pondera l’import de la pensió a partir de determinats factors per un nou mecanisme anomenat d’equitat intergeneracional a partir del 2027, que tindrà per objectiu ponderar les tensions que pot patir el sistema de pensions a conseqüència de la incorporació de generacions més nombroses.
 • Es crearà l’Agència Estatal de la Seguretat Social en compliment del que preveu el Pacte de Toledo.
 • Es revisarà el marc regulador de la pensió de viduïtat de les parelles de fet per equiparar-les a la dels matrimonis.
 • Es proposa el canvi del sistema de càlcul de la base reguladora de la prestació per incapacitat temporal de les persones treballadores fixes-discontínues, i el resultat s’obtindrà, a partir del moment en què es modifiqui, de dividir la suma de les bases acreditades des de l’última crida, amb un màxim de tres mesos anteriors al fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.
 • Es manté la clàusula de salvaguarda per a l’accés a la pensió de jubilació en les mateixes condicions anteriors a la reforma de les pensions del 2011 en determinats supòsits.
 • En un termini no superior a 3 mesos es desenvoluparà reglamentàriament el mecanisme per a la inclusió a la seguretat social de les persones que realitzen pràctiques formatives en empreses incloses en programes de formació, pràctiques no laborals en empreses i pràctiques acadèmiques externes, encara que no siguin remunerades. Aquesta cotització tindrà una reducció del 75% de la cotització a la seguretat social.
 • Es portaran a terme canvis en el termini de 6 mesos per al finançament públic de les quotes dels convenis especials dels cuidadors o cuidadores de persones en situació de dependència quan hagin reduït la seva jornada per dedicar-ne una part a la cura d’aquestes, per tal de garantir el manteniment de la base anterior a la reducció.