Qué es pot fer davant del trasllat de domicili d’un fill menor a una altra localitat per part del progenitor que en té la custodia?

La situació és, desgraciadament, molt habitual, i de fet són molt nombroses les consultes que es fan sobre aquest tema quan la mare, o el pare, decideix unilateralment emportar-se al fill comú a una altra localitat.

Ens trobem davant una discrepància en l’exercici conjunt de la pàtria potestat sobre el fill comú, ja que cap dels progenitors pot decidir unilateralment el lloc de residència d’aquest fill canviant fins i tot de localitat.

El menor s’enfronta a una situació de risc, sobretot si és de curta edat, ja que aquest allunyament del pare podria comportar sense el menor que perdi absolutament la percepció paterna com a figura de referència, i no cal que recordem tota la legislació nacional i internacional sobre la no ja conveniència sinó fins i tot necessitat que els fills menors es relacionin amb tots dos progenitors i no sols amb un d’ells. Per tant davant aquesta situació de risc pel fet que es veu minvada una normal evolució afectiva i emocional del nen davant l’absència del pare o la mare, i donada la urgència de la situació, resultaria aplicable l’art. 158 del Codi Civil.

Com a conclusió, la solució que estimem més correcta i ràpida, és iniciar un procediment de jurisdicció voluntària a l’empara de l’art. 156 CC per discrepàncies en l’exercici de la pàtria potestat en relació amb l’article 158 del mateix cos legal davant aquesta situació de risc i urgència a la qual hem al·ludit. De fet aquesta via és la més habitual en la pràctica, per ser processalment correcta i per ser la més ràpida, sent molt freqüent veure la conjunció dels dos articles citats.

S’ha d’actuar però, ràpidament, per a evitar que es pugui parlar de consolidació de la nova situació.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.