L'ingrés mínim vital estarà exempt d'IRPF.

La situació d’emergència econòmica i social ocasionada per la pandèmia continua exigint l’adopció de mesures socials i econòmiques de suport per a poder continuar atenent les circumstàncies d’urgència.

Així, aquest nou Reial decret llei 39/2020 adopta aquestes tres mesures fiscals:

Modificació de l’art. 7, i) LIRPF: exempció de l’ingrés mínim vital (article 1)

Es modifica l’article 7, lletra i de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, declarant exempt en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’ingrés mínim vital en les mateixes condicions que les altres prestacions públiques socials establertes per les CCAA i altres entitats locals per a atendre col·lectius en risc d’exclusió social.

Tant l’ingrés mínim vital com aquestes altres ajudes queden exemptes fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples.

Ampliació de crèdit al Ministeri d’Hisenda (article 2)

S’amplia el crèdit per import de 638.000.000 d’euros amb càrrec al deute públic, per a donar un compliment urgent a la sentència del Tribunal Suprem 1404/2020 i altres sentències de responsabilitat patrimonial de l’Estat, d’obligada execució en termini.

Inclusió d’una nova DT 8a en la Llei 19/1994, de 6 de juliol (Disposició final segona)

Es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, amb la inclusió d’una nova Disposició Transitòria 8a per a ampliar en 1 any els terminis per a efectuar la materialització de la reserva per a inversions a Canàries (RIC) dotada amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats en el 2016 i per a les inversions anticipades realitzades en 2017.

Via: Notícias Jurídicas

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.