Deduccions per famílies nombroses en el cas de pares divorciats

09/08/2022

Hisenda exigeix ​​als pares divorciats que convisquin amb els seus fills per accedir a les deduccions per família nombrosa.

La Direcció General de Tributs (DGT) estableix en una consulta vinculant que per aplicar aquest benefici a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) “es requereix que el progenitor divorciat convisqui amb els seus fills”. D’aquesta manera, la DGT respon a un pare sobre si es pot acollir a aquesta deducció. “La pèrdua de la condició de família nombrosa de categoria general formada juntament amb l’excònjuge i els seus tres fills impedeix al contribuent aplicar la deducció”, respon Tributos.

En el cas -encara que el pare està obligat al pagament de la pensió alimentària als seus tres fills- la guàrdia i la custòdia correspon a l’excònjuge. Això suposa, segons el parer de la DGT, que aquests conviuen amb la seva mare. “A falta d’acord entre ells, opera el criteri de convivència, per la qual cosa en haver sol·licitat la mare dels fills la modificació del títol de família nombrosa, excloent-ne l’excònjuge no convivent, és ella a qui es reconeix aquesta condició”, conclou .

En el cas concret, la consulta, del 29 d’abril del 2022, reconeix que, en efecte, podria concórrer la dependència econòmica dels fills respecte de l’afectat. Tot i això, la DGT precisa que “considerant que aquests conviuen amb la seva mare, segons l’esmentat article 2 de la llei 40/2003, el consultant i els seus tres fills només podrien tenir la condició de família nombrosa si existís acord amb el seu excònjuge sobre que el consultant sol·liciti el reconeixement de la referida condició de família nombrosa proposant a aquest efecte que es tingui en compte els seus tres fills que no hi conviuen”.

D’aquesta manera, la Direcció General de Tributs rebutja que el contribuent que fa aquesta consulta pugui accedir a la deducció per família nombrosa a l’IRPF. “En cas de manca d’acord, atès que opera el criteri de convivència, serà la mare juntament amb els seus tres fills la que tingui la consideració de família nombrosa d’acord amb l’article 2 de la Llei 40/2003”, matisa la DGT. “No obstant, de l’escrit de consulta sembla desprendre’s que no hi ha tal acord, atès que la mare dels fills ha sol·licitat la modificació del títol de família nombrosa, de manera que es reconegui aquesta condició juntament amb els seus tres fills”, conclou .

Font: Expansión