Danys per aigua en comunitats de propietaris

És freqüent en habitatges que conformen una comunitat de propietaris, el sorgiment de disputes creades per danys, com poden ser filtracions d’aigua, que tinguin origen en elements comuns i que afectin elements privatius dels quals la comunitat de propietaris no se’n vol fer càrrec.

Aquest desenteniment suposa, una clara infracció del que disposa la Llei de Propietat Horitzontal i de l’article 553-44 del Codi Civil de Catalunya, on s’estableix l’obligació de la Comunitat de la conservació i manteniment dels elements comuns de l’immoble.

A més, l’article 553-42 del Codi Civil de Catalunya estableix al seu apartat tercer que: “3. Els propietaris dels elements privatius que tenen l’ús i gaudi exclusiu dels elements comuns, en el cas a què es refereix l’apartat 2, assumeixen les seves despeses ordinàries de conservació i manteniment i tenen l’obligació de conservar-los adequadament i mantenir-los en bon estat. Les despeses estructurals, de refacció i les altres despeses extraordinàries són comunes”.

Així doncs, els deures d’adequació i execució d’obres sobre elements comuns que impedeixin la producció de danys a tercers, comuners o arrendataris de l’edifici o els seus voltants, suposa la responsabilitat de la comunitat de propietaris, i té una doble raó de ser, ja que neix del que estableix l’article 10.1 de la Llei de Propietat Horitzontal, i alhora deriva d’una culpa o negligència de la comunitat en el seu deure de mantenir els elements comuns en correcte estat de conservació i d’ús.

El referit art. 10.1 de la Llei de Propietat Horitzontals és explícit en disposar que “serà obligació de la comunitat la realització de les obres necessàries per a l’adequat sosteniment i conservació de l’immoble i dels seus serveis, de manera que reuneixi les degudes condicions estructurals, d’estanquitat, habitabilitat, accessibilitat i seguretat”.

En tot cas, si sorgís qualsevol incertesa respecte d’aquesta problemàtica, el més aconsellable és sol·licitar l’assessorament d’un advocat especialitzat, per tal d’obtenir la resposta i el resultat els més satisfactoris possibles.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.