Publicada la pujada de la base reguladora de la pensió de viduïtat, al 56 per 100.

La Reforma del sistema de prestacions de la viduïtat realitzada pel nou Reial decret 900/2018, de 20 de juliol,

suposa que a partir de la nòmina d’agost, aquelles les persones amb 65 o més anys i que no perceben ingressos

per treball ni altres pensions, vegin l’increment des del 52% al 56% del percentatge que determina la seva pensió de viduïtat.

A més, fixa una aplicació progressiva: a partir de l’1 d’agost del present any, s’aplicarà el 56 per cent i a partir

d’1 de gener de 2019, s’aplicarà el 60 per cent.

En el cas que siguin pensions complementades a mínims, no percebran variació en la paga, ja que l’Estat complementa

addicionalment la seva pensió fins a un mínim que es fixa anualment als Pressupostos Generals de l’Estat.

Els beneficis d’aquest increment no tenen caràcter consolidable, és a dir, la persona rebrà la millora en la pensió

mentre segueixi complint els requisits exigits en la llei.

Aquesta millora és independent de la pujada addicional de les pensions realitzada pels Pressupostos Generals

de l’Estat 2018 i es reconeixerà a sol·licitud de la persona interessada.

viduïtat

Com sempre ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555