Videovigilància i càmeres per al control laboral

30/03/2023

1.- Legitimació

 • L’Estatut dels Treballadors faculta l’empresari per adoptar les mesures que consideri més oportunes per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, que han de guardar la consideració deguda a la dignitat humana i tenir en compte la capacitat real dels treballadors amb discapacitat.
 • Els sistemes de videovigilància per a control empresarial només s’adoptaran quan hi hagi una relació de proporcionalitat entre la finalitat perseguida i la manera com es tractin les imatges i no hi hagi una altra mesura més idònia.
 • Es tindrà en compte el dret a la intimitat ia la pròpia imatge dels treballadors.

2.- Dret d’informació

 • En tots els casos cal informar de l’existència d’un sistema de videovigilància. A aquest fi es col·locarà un cartell prou visible als accessos a les zones vigilades, que indicarà de forma clara la identitat del responsable de la instal·lació, davant qui i on dirigir-se per exercir els drets que preveu la normativa de protecció de dades, i on obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals.
 • L’AEPD posa a la vostra disposició un model de cartell.
 • Igualment, es posarà a disposició dels afectats la resta de la informació a què fa referència l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades.
 • També s’ha d’informar personalment els treballadors i la representació sindical, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció de la informació.
 • Mai no haurà d’efectuar-se a adreces particulars dels treballadors ni a través de trucades als seus mòbils privats.
 • Així mateix, es posarà a disposició dels afectats la restant informació que exigeix article 13 del Reglament general de protecció de dades.

3.- Instal·lació

 • Les càmeres només captaran imatges dels espais indispensables per al control laboral.
 • En cap cas s’ubicaran a zones de vestuaris, banys i espais de descans dels treballadors.
 • Si s’utilitzen càmeres orientables i/o amb zoom serà necessària la instal·lació de màscares de privadesa per evitar captar imatges de la via pública, terrenys, habitatges o qualsevol altre espai aliè.
 • No es registraran converses privades.

4.- Sistema d’enregistrament i visualització d’imatges

 • El sistema d’enregistrament s’ubicarà a un lloc vigilat o d’accés restringit.
 • A les imatges gravades hi accedirà només el personal autoritzat.
 • Si l’accés es fa amb connexió a Internet es restringirà amb un codi d’usuari i una contrasenya (o qualsevol altre mitjà que garanteixi la identificació i l’autenticació unívoca), que només seran coneguts per les persones autoritzades a accedir a aquestes imatges.
 • Un cop instal·lat el sistema, es recomana el canvi de la contrasenya, evitant-ne les fàcilment deduïbles.
 • Les imatges seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la captació.
 • Les imatges que s’utilitzin per denunciar delictes o infraccions s’han d’acompanyar a la denúncia i s’han de conservar per ser lliurades a les forces i cossos de seguretat o als jutjats i tribunals que les requereixin. No es poden utilitzar per a una altra finalitat.
 • La petició d’imatges per les Forces i els Cossos de Seguretat es realitzarà en el marc d’actuacions judicials o policials. El requeriment al titular del tractament serà el document que empari aquest per cedir dades a aquestes o als jutjats i tribunals que els requereixin.
 • Aquest document es refereix únicament a les obligacions en matèria de protecció de dades personals. Poden existir altres normes que imposin requisits addicionals a la instal·lació de sistemes de videovigilància que no han estat recollits aquí.

Aquí trobareu l’enllaç a la fitxa.

Ramon Arnó Torrades
Ceo de La Família Digital