Multa per publicar a les xarxes un vídeo d’una menor sense consentiment

16/03/2023

5.000 euros de multa per publicar, sense consentiment, un vídeo d’una menor a Instagram i Facebook

La mare d’una menor va interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades contra el casal de l’Espluga de Francolí i denuncia que als perfils de Facebook i Instagram del club es va publicar un vídeo que mostra un moment d’un partit disputat entre aquest equip i el de la filla.

A les imatges es veu la filla de la reclamant, que no compten amb autorització per utilitzar les imatges de la menor i, que amb el vídeo, usat per mostrar la seva disconformitat amb una decisió arbitral, s’atempta contra l’honra i la reputació de la nena.

Cal assenyalar que la imatge física d’una persona, d’acord amb l’article 4.1 del RGPD, és una dada personal i la seva protecció, per tant, és objecte del Reglament esmentat.

A l’article 4.2 del RGPD es defineix el concepte de tractament de dades personals.

Per tant, és pertinent analitzar si el tractament de dades personals (imatge de les persones físiques) dut a terme a través de la filmació d’un vídeo i la seva descàrrega en xarxes socials és d’acord amb el que estableix l’RGPD.

De conformitat amb l’article 6.1 del RGPD, a més del consentiment, hi ha altres possibles bases que legitimen el tractament de dades sense necessitat de comptar amb l’autorització del seu titular, en particular:

  1. Quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte on l’afectat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals.
  2. Quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’afectat que requereixin la protecció d’aquestes dades.
  3. Quan sigui necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament,
  4. Per protegir interessos vitals de l’afectat o d’una altra persona física
  5. Per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

En aquest cas, no consta acreditada cap base de legitimació per al tractament de les dades de la filla menor de la reclamant, en relació amb la publicació en els perfils de Facebook i Instagram del reclamat, d’un vídeo que capta les imatges del transcurs d’un partit on la participava.

S’imposa una multa de 5.000 euros per la infracció tipificada a l’article 83.5.a) i article 6.1 del RGPD.

Aquí la resolució

Ramon Arnó Torrades
Ceo de la Família Digital