Diferències entre una assegurança de vida i una assegurança de decessos

20/04/2023

Quan s’arriba a l’edat adulta i es té una família, és normal que apareguin també les preocupacions relatives al futur. En particular, en cas de faltar la persona que suposa el principal suport o que els ingressos es vegin reduïts per determinades circumstàncies. Com a mesura preventiva, se sol apostar per la contractació d’una pòlissa, que serveix de garantia en les situacions esmentades. Però sabem quines diferències hi ha entre l’assegurança de vida i la de decessos o mort?

Què és l’assegurança de decessos?
Hi ha assegurances que són molt fàcils de comprendre, ja que fan referència a proteccions molt concretes, amb independència de la quantitat de riscos que cobreixin, com la del cotxe o la moto o l’assegurança de la llar. No obstant això, les pòlisses que fan referència a la protecció de l’economia familiar són una mica més complexes, ja que es poden donar múltiples circumstàncies. L’assegurança de decessos és una pòlissa que s’encarrega de cobrir totes les despeses que pugui comportar la mort de la persona assegurada, així com les gestions de caràcter administratiu. D’aquesta manera, evita que la família s’hagi de fer càrrec dels costos esmentats, del trasllat o d’altres serveis relacionats.

Què és l’assegurança de vida?
A diferència de l’anterior, l’assegurança de vida té com a finalitat proporcionar tranquil·litat a la família a l’hora d’absentar-se. Davant d’aquesta situació, la persona o les persones beneficiàries reben una indemnització, que pot consistir en una única quantia o en diverses rendes repartides en el temps, segons hagi especificat el prenedor en les condicions del contracte. Dins l’assegurança de vida, es pot distingir entre dos tipus; el primer és l’anomenada assegurança de vida-risc, en què el risc que s’ha contractat serveix de protecció si la persona assegurada mor abans que finalitzi el temps de la pòlissa. Així, els beneficiaris podrien cobrar el capital assegurat. El segon és el de vida estalvi, que es fa servir com a complement de la pensió pública de jubilació. El prenedor sol coincidir amb el beneficiari i va abonant primes en vida amb una rendibilitat marcada, a baix risc i amb avantatges fiscals, amb la finalitat d’estalviar per al futur.

Diferències entre l’assegurança de vida i la de decessos
Encara que a simple vista pugui resultar evident que es tracta de productes diferents, també tenen algunes similituds, per això hi pot haver confusió en alguns casos.

Tant l’assegurança de vida com la de decessos estan lligades a la mort de la persona que està assegurada i, si passa, suposen un ajut a la situació financera de la família. A més, totes dues poden incloure altres cobertures, com ara les hospitalitzacions o l’assistència mèdica.

Ara que hem vist en què consisteix cadascuna de les assegurances, és més fàcil comprendre quines són les diferències entre l’assegurança de vida i de mort:

  1. La cobertura en si mateixa. A l’assegurança de vida és la compensació econòmica, mentre que en el de decessos és cobrir les despeses pròpies del sepeli.
  2. Fa referència al capital de la pòlissa. A les assegurances de vida, la persona prenedora és la que tria la quantitat que vol deixar per a la seva família en concepte d’indemnització econòmica en un pagament únic o en rendes, mentre que en el de mort, és la companyia la que marca el cost de els serveis fúnebres que ofereix.
  3. La comunicació a la companyia la fa qualsevol persona quan es tracta de la gestió del sepeli. Això no obstant, per al cobrament de la indemnització, són la persona prenedora o la beneficiària les que han de comunicar la mort en un termini de set dies.
  4. Els requisits per a la contractació de totes dues assegurances són diferents. Mentre que qualsevol persona pot accedir a la gestió dels tràmits de la mort, per a una assegurança de vida hi ha una edat mínima. En funció de la companyia també hi pot haver altres particularitats.
  5. Les cobertures també són diferents, ja que l’assegurança de vida pot cobrir la invalidesa, cosa que no passa a l’assegurança de decés.