Tributs admet que un autònom es dedueixi el salari de dona i fills

La Llei de l’IRPF recull la possibilitat que un autònom pugui deduir-se els salaris del cònjuge i dels fills de l’autònom. Però, perquè Hisenda admeti aquesta deducció, és necessari que es donin d’alta sota una fórmula concreta. El primer és que l’autònom contracti la seva dona o fills sota la figura de l’autònom col·laborador. Així ho aclareix la mateixa Direcció General de Tributs, en una consulta realitzada per un autònom en estimació directa simplificada que, en efecte, té al seu cònjuge com a autònom col·laborador. Es permet llavors la deducció en aquest cas? Com s’ha de procedir per a no cometre irregularitats?
Segons s’aclareix en la pròpia Llei d’IRPF, aquests salaris podran ser sempre deduïbles, tret que estiguin per sobre dels estipulats per a la qualificació i treball per al qual se li contracta. Això vol dir que es poden deduir els salaris del cònjuge i dels fills si treballen de manera habitual i amb continuïtat. Sempre que la remuneració estigui d’acord amb el càrrec i funcions.
Els salaris que perceben els familiars seran en aquest cas rendiments de treball, per la qual cosa estaran sotmesos a una retenció per tractar-se d’una activitat econòmica. A més, si l’autònom titular de l’activitat abona les cotitzacions al Règim d’Autònoms del cònjuge, aquestes podran ser també deduïbles.
La DGT aclareix a més que la Seguretat Social pot no admetre l’afiliació dels fills menors o el cònjuge del professional. Malgrat això, si l’autònom pot provar que aquests duguin a terme l’activitat, complint els requisits pertinents com a col·laboradors, sí que podrà deduir-ho igualment.

Via: Cinco Dias

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.