El Tribunal Suprem permet la reducció de la quota durant l’estat d’alarma

16/06/2023

El Tribunal Suprem permet reduir la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques satisfeta durant l’estat d’alarma.

Estan subjectes a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, entre d’altres, les entitats que realitzin una o diverses activitats econòmiques en territori nacional, i l’import net de la xifra de negocis sigui igual o superior a 1.000.000 €. El fet imposable d’aquest impost està constituït pel “simple exercici, en territori espanyol, d’activitats empresarials, professionals o artístiques”.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, suspenia o limitava l’activitat econòmica de determinats sectors. Aquesta mesura va estar vigent fins el dia 21 de juny de 2020.

El Tribunal Suprem, en dues recents sentències de data 30 de maig de 2023 (recursos de cassació n.º 2323/2020 i 1602/2022), s’ha pronunciat sobre si la suspensió o limitació transitòria de l’activitat que es va produir arran de la declaració de l’estat d’alarma, permet considerar que durant aquest període de temps no es va produir el fet imposable de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i per tant, si es podrien anular les liquidacions de l’IAE corresponents a l’exercici 2020.

La decisió del Tribunal sobre aquesta qüestió ha estat que, si bé durant la vigència de l’estat d’alarma sí es va produir el fet imposable de l’IAE, si es demostra una inactivitat total, es podrà reconèixer el dret del contribuent a obtenir la reducció proporcional de la quota satisfeta en aquell període segons el temps en què l’empresa o activitat hagués deixat de funcionar.

Així mateix, ha considerat que no és necessari ni provar la paralització o tancament de l’empresa, ni posar-ho en coneixement de la Administració, doncs la suspensió o limitació de l’activitat van derivar directament de la norma legal.

En el cas dels contribuents que no van recórrer en termini la matricula de l’exercici 2020, si bé la reclamació pot presentar més dificultats que aquells que sí van presentar recurs en temps i forma i que encara es troba pendent de resposta per part dels òrgans judicials, seria possible exigir la devolució del tribut a través del procediment previst per a la devolució d’ingressos indeguts.

Per això, recordeu que en cas que us trobeu en aquesta situació i vulgueu reclamar la reducció proporcional de la quota d’IAE satisfeta l’any 2020 segons el temps en què la vostra empresa o activitat va deixar de funcionar com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, podeu adreçar-vos a Cudós Consultors i us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia per tal d’iniciar els tràmits corresponents.

Nerea Vila Vicente
Assessora jurídica del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors.