Millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores de la llar

06/10/2022

Aprovació del Reial Decret Llei 16/2022 de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, publicat el 8 de setembre de 2022, que té per objectiu equiparar aquestes treballadores a la resta de treballadors per compte aliena, principalment en matèria d’extinció de contracte i de cotització per la prestació d’atur.

Les novetats introduïdes son les següents:

  • Les treballadores de la llar, tenen dret a una protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, especialment en el àmbit de la prevenció de la violència contra les dones, tenint en compte les característiques especifiques del treball domèstic, en els termes i amb les garanties que estiguin previstes reglamentàriament amb l’objectiu d’assegurar la seva salut i seguretat.
  • Queda derogat la extinció del contracte per desistiment del cap de família (recordeu que era l’acomiadament sense haver de justificar causa amb indemnització de 12 dies per any de servei amb un màxim de 6 mesos) i s’introdueix l’acomiadament.

Acomiadament amb causa:

  • Disminució dels ingressos familiars o augment de les despeses per una circumstància sobrevinguda.
  • Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi del/la treballador/a.
  • El comportament del/la treballador/a que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança del cap de família.

Ens aquests casos es manté la indemnització de 12 dies per any de servei amb un màxim de 6 mesos, s’haurà de notificar per escrit i amb un preavís de 7 dies si la relació es de menys d’1 any i de 20 dies si és de més d’un any.

Acomiadament segons el previst al Estatut dels Treballadors:

  • Quan no es puguin justificar els motius previstos per l’acomiadament amb causa.
  • Quan s’incompleixi els requisits de notificació per escrit o no es posi a disposició l’import de la indemnització de l’acomiadament amb causa.

En aquest cas la indemnització s’equipara a un acomiadament improcedent de 33 dies per any de servei amb un màxim de 24 mensualitats.

Nova cotització per atur. Els treballadors i les treballadores de la llar passen a cotitzar per atur i Fogasa, sent obligatori a partir del proper 1 d’octubre de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022 els següents percentatges:

Cotització atur:

  • 6,05% del qual un 5% va a càrrec del cap de família i un 1,05% a càrrec del/la treballador/a.

Cotització Fons Garantia Salarial (FOGASA):

  • 0,2% a càrrec del cap de família.

A partir del 1 de gener de 2023 s’actualitzaran els percentatges en base als Pressupostos Generals de l’Estat.

Bonificacions cotització atur i Fogasa: es bonificarà un 80% les aportacions empresarials de atur i del Fogasa, per tant el cap de família abonarà un 20% d’aquesta nova quota.

Queden bonificats com al règim general, aquells contractes que es realitzi per substitució de maternitat de la treballadora de la llar.

Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona al servei de la llar i la donin d’alta en el RGSS, tindran dret a una reducció del 20% en l’ aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per treballadors de la llar establerts en aquest règim, per tant es dona l’opció d’enquadrament a la treballadora al Règim General.

El FOGASA es farà càrrec de les indemnitzacions reconegudes com a conseqüència de sentència, auto, conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors per d’acomiadament o extinció del contracte en cas d’insolvència.