Tipus a l’IS i paga extra per al soci

16/05/2024

Vostè és soci treballador de la seva empresa i vol percebre un extra mitjançant un bonus salarial o un dividend. Doncs bé, a l’hora d’escollir entre una de les dues opcions, tingui en compte tant el vostre nivell de rendes com el tipus de gravamen de la vostra empresa.

Major salari o dividend?
Retribució extra: A l’hora de percebre una retribució extra, tingueu en compte que la tributació a què hauran de fer front vostè i la seva empresa serà diferent segons com la cobri.

  • Salari. Si percep un salari més gran, per a vostè serà un major ingrés computable a la base general del seu IRPF (per això tributarà a un tipus que pot arribar a ser de fins al 47%, segons la comunitat autònoma). La seva empresa, per la seva banda, tindrà una despesa deduïble més gran, per la qual cosa s’estalviarà un 15, un 23 o un 25% de la suma satisfeta –segons quin sigui el seu tipus de gravamen a l’impost sobre societats–.
  • Dividend. Pel que fa al dividend, no serà despesa per a la societat, i vostè haurà de tributar per ell a l’IRPF com a renda de l’estalvi, amb un tipus impositiu entre el 19 i el 28%.

Càlcul: Segons el que s’ha indicat, per escollir l’opció que més li convé haurà de considerar tant el seu nivell d’ingressos (i, per tant, el seu tipus marginal a l’IRPF) com el tipus de gravamen que tingui la seva empresa, i calcular quina és la tributació global a cada cas. Atenció! En general, quan el soci declara rendes baixes a la base general del seu IRPF, el millor és percebre un salari més gran, i quan percep rendes altes, cobrar un dividend. Això no obstant, pot variar segons quin sigui el tipus de gravamen de l’empresa.

Diversos tipus de l’IS: Recordi que, actualment, i encara que el tipus de gravamen general és del 25%, les empreses amb una xifra de negocis inferior al milió d’euros tributen al 23% i les empreses de recent constitució i emergents poden tributar entre dos i quatre anys seguits a un tipus de només el 15%. Atenció! Aquest aspecte també cal tenir-ho en compte a l’hora d’escollir l’opció més convenient.