Els terminis dels recursos no són inexorables

10/11/2022

En principi els terminis que la Llei determina per interposar un recurs contra qualsevol resolució de les administracions (Generalitat, Estat, Ajuntaments, etc) són obligatoris i improrrogables.

No obstant, encara que un ciutadà interposi un recurs quan ja ha transcorregut el termini legalment estipulat des que ha rebut la notificació de la resolució administrativa que impugna, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem es considera que “la resolució de fons d’un recurs purga a aquest del vici d’extemporaneïtat”.

És a dir, tot i que es presenti un recurs fora de termini, si l’administració el resol expressament, ja sigui estimant-lo o desestimant-lo, i entra a valorar el seu fons, pronunciant-se expressament sobre les qüestions jurídiques i fàctiques plantejades pel recurs, llavors es considera que el recurs extemporani deixa de ser-ho.

Per tant, encara que alguna vegada es presenti un recurs amb retard, si l’administració no l’inadmet, sino que el “desestima”, amb aquesta desestimació el rehabilita pel que fa al termini i obre l’oportunitat que aquesta desestimació pugui ser discutida a la via contenciosa-administrativa.

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local