Com es compten els terminis?

27/06/2023

Tothom ha rebut alguna vegada una notificació d’alguna administració pública (Generalitat, Estat, Ajuntaments, etc) que li concedeix algun termini per presentar documentació, per formular al·legacions, o per interposar algun recurs. Segons el tràmit del que es tracti, el termini pot ser de deu dies, de quinze, d’un mes, o altres.

Per a que no se’ns passi aquest termini, la qual cosa podria suposar la inadmissió o desestimació de la nostra sol·licitud, que no s’admeti el recurs, o altres conseqüències adverses, el primer que hem de fer és anotar la data en la qual hem rebut la notificació a la part superior del primer full. En general, tenim el costum d’anotar-la al sobre on hi havia la notificació, però aquesta pràctica és poc recomanable, perquè el sobre està separat del document.

Sobre el recompte del termini del qual disposem, està regulat a l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si els terminis estan expressats en dies, es compten a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.

Compte en el cas dels recursos, ja que el termini computa des del dia de la notificació de la resolució que volem impugnar.

Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà d’aquell en què tingui lloc la notificació o publicació i es compten de data a data. Per exemple, si el termini és el d’un mes i hem rebut la notificació el 27 d’octubre, el termini acabarà el 27 de novembre. Si el mes de venciment no hi ha un dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes, i quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Finalment, es consideren inhàbils els dies festius i els dissabtes.

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local