Llei empreses emergents o startups

27/12/2022

Amb data 22 de desembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. Les principals novetats fiscals i administratives no són aplicables fins a l’1 de gener de 2023.

Amb aquesta nova Llei el Govern adapta el marc aplicable a les especificitats de les startups, en l’àmbit administratiu, fiscal, civil i mercantil, per tal de recolzar-les al llarg del seu cicle de vida, en particular, en les primeres etapes. Per això, impulsa la creació i el creixement de les empreses emergents innovadores de base digital i alt creixement i reforça les mesures per atraure talent i inversors internacionals, responent a la singularitat d’aquest tipus d’empreses ia les principals demandes del sector.

Entre les diferents novetats regulades, destaquem les següents:

  • Concepte de Startups (art. 3 L28/22)
  • Caràcter Innovador (art. 4 L28/22)

Els emprenedors que vulguin acollir-se als beneficis i les especialitats previstos hauran de sol·licitar a ENISA, Empresa Nacional d’Innovació SME S.A., que avaluï totes les característiques, a més del caràcter innovador del seu model de negoci. La innovació proposada pot ser de producte o de negoci.

Avantatges fiscals:

  • Podran tributar a un tipus del 15% a Societats (art.7 L28/22)
  • Ajornament de deutes tributaris. (art.8 L28/22)
  • Menys impostos si ets inversor (DF Tercera. 4 L28/22)
  • Stock options (DF Tercera. 2 L28/22)
  • Nòmades digitals (DF Quinta. 4 L28/22)

Es tracta de persones les ocupacions de les quals els permeten treballar en remot i canviar de residència habitualment. Amb la irrupció d’aquest nou protagonista es regula la possibilitat que hi puguin residir i treballar a Espanya durant cinc anys. La Llei  diu textualment: Aquells estrangers que sol·licitin entrar a Espanya o que sent titulars d’una autorització d’estada o residència o visat pretenguin iniciar, desenvolupar o dirigir una activitat econòmica com a emprenedor, siguin proveïts d’una autorització de residència per a activitat empresarial, que tindrà validesa a tot el territori nacional i una vigència de 3 anys. Un cop complert aquest termini, podran sol·licitar la renovació de lautorització de residència per dos anys, podent obtenir la residència permanent als cinc anys.

A més, es crea per a ells un règim tributari especial a l’impost sobre la renda de no residents, ja que es passa de deu a cinc anys el requisit de no residència prèvia al nostre país.

Igualment, s’instaura un nou tipus de “visat per al teletreball” que permet als teletreballadors estrangers entrar i viure al nostre país durant un màxim d’un any. (DF Cinquena 9 L28/22).

Els inversors i freelance estrangers que treballin per a startups espanyoles es podran acollir al règim d’impatriats (sempre que el 40% de la facturació sigui per a aquestes empreses, tributaran l’IRPF al 24%).

Simplificació de tràmits administratius (art.12 L28/22).
Es preveu la creació d’una empresa per mitjans telemàtics i s’agiliten els tràmits.

A més, per fomentar la inversió en startups es permet que les persones físiques sense nacionalitat espanyola i sense residència en territori nacional puguin sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària un número d’identificació fiscal sense estar obligades, a aquest efecte, a obtenir un número identitat d’estranger. (art. 9.1 L28/22)

Beneficis laborals (DF Quarta L28/22).
S’elimina l’obligació de l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant tres anys, sempre que l’emprenedor que posi en marxa una startup ja estigui contractat com a assalariat per una altra empresa. És a dir, que es trobi en Règim de Pluriactivitat (cotitzant al RETA i al Règim General).

Emprenedoria en sèrie (art.3.2 L28/22).
S’accedeix al fet que un autònom que ha iniciat un projecte i li hagi anat malament, pugui tornar a intentar-ho il·limitadament beneficiant-se dels mateixos avantatges.

Emprenedoria rural (art.2 d L28/22).
Es potencia l’emprenedoria rural, engegant projectes pilot en entorns rurals i alineant les iniciatives previstes a la Llei amb el Territori Rural Intel·ligent, un projecte que preveu la incorporació de les noves tecnologies en àmbits com l’agricultura, la ramaderia, l’urbanisme o el medi ambient dels pobles.

Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial. (DA Setena L28/22).
La nova regulació contempla la creació de l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial, com a organisme públic amb personalitat jurídica pública, patrimoni propi, capacitat plena d’obrar i potestats administrativa, inspectora i sancionadora.