El “Silenci de l’administració”

El silenci de l’administració, què succeeix quan presentem una sol·licitud a qualsevol administració pública

(ja sigui un Ajuntament, la Generalitat, l’Estat, la Diputació, el Consell Comarcal,

o qualsevol altra), i no ens contesta? Què podem fer?

La qüestió la respon la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu

Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta Llei estableix l’obligació que té l’administració pública de respondre o “resoldre”

sempre totes les peticions que li adrecin els ciutadans, però aquest és un deure que massa

vegades incompleix. Ja sigui per excés de feina, per desinterès, o per manca de mitjans,

moltes vegades les administracions públiques deixen la nostra sol·licitud incontestada,

o tarden a contestar-la molt més del que estipulen els terminis legals.

És el que s’anomena silenci administratiu.

En aquests casos, l’article 24 de l’esmentada llei del procediment administratiu disposa,

com a norma general, que el venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat cap

resolució expressa legitima l’interessat o els interessats per entendre-la estimada per

silenci administratiu.

Ara bé, existeixen importants excepcions a la regla general, i caldrà entendre desestimada

la nostra sol·licitud quan una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea

o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari, així com en les sol·licituds

l’estimació de les quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o

a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquin l’exercici d’activitats

que puguin danyar el medi ambient, en els procediments de responsabilitat patrimonial

de les administracions públiques (reclamacions de danys o perjudicis), i finalment, quan es tracti

de la resolució d’un recurs que hàgem presentat.

Els efectes del silenci són, quan sigui positiu o estimatori que l’administració ja no podrà dictar

la resolució en sentit contrari, i quan sigui negatiu o desestimatori que ens permetrà acudir a la

via judicial com si haguessin desestimat expressament la nostra petició, tot i que en aquest

darrer cas l’administració encara hi serà a temps de dictar i notificar expressament una resolució

estimatòria, si així pertoca.

Silenci de l’administració

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555