Setge fiscal a les cripto i a les empreses fantasma

El Pla de Control Tributari per al 2022 publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) deixa entreveure les intencions de l’Agència Tributària de cara a la prevenció del frau. Entre les mesures que preveu el document hi ha l’emissió de cartes d’avís als contribuents que presentin determinats paràmetres que apuntin a un risc potencial d’incompliment; el control de la fiscalitat internacional i la lluita contra els paradisos fiscals; i la cerca de patrimonis ocults, entre d’altres.

L’Agència Tributària, segons detallen el BOE i el Ministeri d’Hisenda mateix en un comunicat, reprendrà l’emissió de les conegudes cartes avís a contribuents que, al llarg del temps, presentin determinades característiques que apuntin a un risc potencial d’incompliment amb el fisc . L’organisme també preveu desplegar una estratègia per estendre a l’organització l’ús de tècniques de l’OCDE d’anàlisi del comportament del contribuent a fi de facilitar-ne el compliment voluntari.

Superada ja la fase de grans restriccions a l’activitat i la mobilitat vigents durant la pandèmia de Covid-19, l’Agència Tributària preveu reimpulsar aquest any les inspeccions presencials, posant el focus a centres empresarials i espais de coworking per verificar l’activitat de les firmes registrades i intensificar la lluita contra les empreses fantasma.

Dins l’àmbit del control tributari, destaca l’apartat dedicat al control de la fiscalitat internacional, i especialment l’estratègia 360º en matèria de preus de transferència (intragrup). Al centre d’aquesta estratègia hi ha el nou sistema automatitzat d’anàlisi de riscos en preus de transferència dissenyat per la Delegació Central de Grans Contribuents, en col·laboració amb l’Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional, l’ONFI, i ja plenament operatiu el 2022, que aglutina tota la informació interna i internacional disponible a la matèria, i que s’actualitza periòdicament amb noves fonts. En paral·lel, la inspecció vetllarà per l’aplicació correcta d’aquestes normes en relació amb l’aplicació de les exempcions en pagaments de dividends, interessos i cànons a no residents.

En relació amb la lluita contra els territoris i règims afavoridors de conductes evasives i elusives, les actuacions inspectores vetllaran per la correcta aplicació de les normes antiparadís existents a la normativa, però a això s’afegeix a partir d’ara la informació rebuda l’any 2021. sobre el compliment del requisit dactivitat substancial previst en el desenvolupament del projecte BEPS. En concret, es tracta d’un nou intercanvi impulsat pel Fòrum de pràctiques fiscals perjudicials de l’OCDE mitjançant el qual territoris amb un impost de societats inexistent, o amb un tipus zero o molt baix, ofereixen als països de residència de les matrius o dels beneficiaris efectius finals informació sobre entitats radicades en aquests territoris que realitzen activitats fàcilment deslocalitzables.

També s’ultimarà la segona fase de l’eina creada per a la detecció automatitzada de titulars reals de societats opaques forquilles d’immobles residencials d’alt nivell. Si en una primera fase els treballs es van dirigir cap a societats estrangeres, ara es completarà amb societats igualment opaques, però radicades a Espanya. D’altra banda, s’implementaran les eines necessàries per a l’explotació massiva de la nova informació procedent del Consell General del Notariat.

A l’apartat relatiu a les petites i mitjanes empreses i els autònoms, l’Agència Tributària també estudia el disseny de tècniques que permetin no només el compliment de la prohibició, sinó també donar solucions digitals integrals per al compliment de les obligacions de facturació i registrals i l’obtenció progressiva d’esborranys de declaració en la mesura que el sistema de facturació possibiliti també l’enviament automàtic de la informació a l’Agència. Tot plegat en un context de disponibilitat de fons europeus per finançar la digitalització d’autònoms i pimes. El pla també impulsarà les personacions a les seus on es fan activitats econòmiques per combatre les conductes insolidàries d’una part reduïda de contribuents. Igualment, es continuarà amb el tradicional pla de visites, amb el doble component de control i de foment de la millora del compliment voluntari. En aquest punt, l’ull es posarà aquest any en la verificació de qüestions de caràcter censal, entre les quals s’inclouran visites als anomenats nius de societats, com es poden trobar en centres de coworking i llocs de simple recepció de correspondència. Continuaran les comprovacions en aquells sectors o models de negoci en què s’apreciïn alts nivells d’economia submergida, i especialment d’àmbits en què s’utilitza l’efectiu com a únic mitjà de pagament acceptat, o en què es pugui utilitzar per sobre de la limitació legal de les transaccions en efectiu.

(Font: Expansión, 01-02-2022).