Danys per accidents amb porcs senglars i cabirols

22/09/2022

Per aquests tipus d’accidents, cada cop més freqüents degut a la sobrepoblació d’aquesta fauna al nostre país, la Llei de Trànsit i Seguretat Vial disposa que, en principi, és responsable dels danys a persones o béns el conductor del vehicle, però no obstant aquesta responsabilitat recau en el titular de l’aprofitament cinegètic (vedat de caça) o, en el seu defecte, en el propietari del terreny col·lindant a la carretera, quan l’accident sigui conseqüència directa d’una acció de caça col·lectiva d’una espècie de caça major duta a terme el mateix dia o que hagi conclòs dotze hores abans, com succeix per exemple amb les batudes de caça de senglars.

També pot ser responsable el titular de la carretera quan l’accident es produeix com a conseqüència de no haver reparat adequadament la tanca de protecció, o per no disposar de la senyalització específica d’animals solts en trams amb alta accidentalitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos. Així doncs, en aquests casos s’eximeix de responsabilitat el conductor, passant a ser responsable el titular de la via pública, que acostuma a ser l’Estat, la Comunitat Autònoma o la Diputació.

En funció dels subjectes als quals se’ls pot reclamar la responsabilitat en cada cas, caldrà optar o bé per la reclamació civil (quan la culpa s’atribueixi a les associacions de caçadors o als propietaris dels terrenys privats), o bé caldrà acudir a la via administrativa i/o contenciosa administrativa quan la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys vagi dirigida front a l’administració titular de la via pública, o quan s’adreci contra el titular del vedat i aquest sigui un ajuntament.

Si teniu qualsevol dubte sobre la reclamació per accidents d’aquesta naturalesa, contacteu amb el nostre Servei Jurídic i us assessorarem amb la millor qualitat i garantia.

Sonia Núñez González
Advocada del Servei Jurídic de Cudós Consultors