Infraccions i sancions urbanístiques

03/10/2022

Es considera infracció urbanística tota aquella construcció o modificació que es faci sense haver tramitat la llicència d’obres corresponent, de forma contraria a la llicència atorgada, o contravenint la normativa urbanística estatal, autonòmica i/o local.

Quan el subjecte infractor realitzi una conducta que vulneri l’ordenament jurídico-urbanístic se li podrà imposar una sanció administrativa, que podrà ser, entre d’altres, pecuniària, amb multes que poden anar dels 300 euros (en el cas de les infraccions lleus) fins als 6.000 euros (per a les molt greus), a més de l’obligació de legalitzar l’actuació o derrocar-la (restaurar-la) si no és legalitzable.

Les infraccions urbanístiques poden ser molt diverses, des de l’obertura sense permís d’un buit per col·locar un aire condicionat, el tancament d’una terrassa, la remodelació d’un habitatge -façana o estructura-, la modificació d’ús d’un habitatge, o la construcció d’un habitatge en sòl no urbanitzable.

El procediment s’inicia mitjançant denúncia per la presumpta comissió d’una infracció urbanística (d’ofici o per un tercer), que una vegada és notificada amb el plec de càrrecs pot donar peu a presentar al·legacions sobre la inexistència o el tipus d’infracció, sobre la quantia de la sanció proposada, sobre la possible prescripció de la infracció, etc. I un cop dictada la resolució, es pot interposar recurs enfront la mateixa, administratiu o contenciós.

En qualsevol cas, davant d’un expedient d’aquesta classe és totalment recomanable posar-se en mans d’advocats experts en la matèria.

Sonia Núñez González
Advocada del Departament Jurídic de Cudós Consultors