Drets dels ciutadans en el procediment administratiu sancionador

28/03/2023

La potestat sancionadora de l’Administració està subjecta a uns principis i garanties per tal que l’Administració exerceixi el seu poder de manera objectiva i amb submissió plena a la Llei i al Dret.

El procediment administratiu sancionador és la successió d’actes a través dels quals l’Administració endega i exerceix la seva potestat sancionadora.

Quins drets té el ciutadà davant el procediment sancionador?

  1. Ser informat dels fets que se l´imputen, les infraccions que aquests fets puguin constituir i les sancions que, per aquestes infraccions, es puguin imposar.
  2. Conèixer, en qualsevol moment, l’ estat de la tramitació del procediment, i obtenir còpies dels documents que contingui l’ expedient administratiu.
  3. Conèixer la identitat de l’ instructor del procediment, així com de l’ autoritat competent per imposar la sanció i la norma que li atribueix aquesta competència.
  4. Obtenir còpia segellada de tots els documents que es presentin i demanar-ne la devolució.
  5. Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència. Aquests documents i al·legacions han de ser tinguts en compte per l’òrgan administratiu en redactar la resolució.
  6. Obtenir informació i orientació sobre els requisits de les sol·licituds que desitgem formular així com accedir als registres i arxius de les Administracions Públiques.
  7. Dret a no ser sancionat si no s’ és responsable de la infracció.
  8. Dret que s’ observi una proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada.
  9. Exigir responsabilitats a les Administració Pública i als seus funcionaris.

Si Vostè entén que li podrien haver vulnerat algun d’aquests drets i necessita assessorament sobre aquesta qüestió, contacteu amb nosaltres i us ajudarem.

Sonia Núñez González
Advocada del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors