Sanció de 10.000 euros per saltar-se la “Llista Robinson”

05/10/2022

El número de telèfon del reclamant estava inclòs dins la “Llista Robinson”, un servei d’exclusió publicitària gratuït que els consumidors tenen a la seva disposició per tal de frenar la publicitat que reben. Les cinc trucades rebudes d’una empresa elèctrica en quatre dies van portar el denunciant a queixar-se davant de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (l’AEPD), l’òrgan encarregat de protegir la privacitat i les dades.

Arran de la queixa, l’AEPD va sancionar amb 10.000 euros a la companyia per vulnerar la Llei General de Telecomunicacions. Concretament l’article 48.1: “Els usuaris tindran els següents drets: A oposar-se a rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial que s’efectuïn mitjançant sistemes diferents dels establerts i a ser informat d’aquest dret”.

El passat 29 d’agost, l’empresa va recórrer la resolució dictada, malgrat això, s’ha desestimat el recurs en considerar que no han presentat noves dades o arguments com per reconsiderar la decisió.

En el cas de Catalunya, les persones interessades a les quals es denegui, en part o totalment, l’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat o d’oposició, o que entenguin que la seva sol·licitud s’ha desestimat perquè no s’ha atès dins del termini establert, poden presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’Autoritat, a través de la tramitació d’un procediment de tutela de drets, resoldrà si la denegació és procedent o improcedent.

Amb tot, recordeu que en cas de dubtes, podeu adreçar-vos al Departament jurídic de Cudós Consultors, ja que us assessorarem amb la màxima seguretat i garantia.

Elisa Estrada Villas
Advocada del Servei Jurídic de Cudós Consultors