L’adjudicatari d’un contracte administratiu pot renunciar a la formalització del contracte?

27/04/2023

En ocasions succeeix que al licitador classificat en primer lloc en una licitació d’un contracte públic ja no li interessi el contracte, per exemple per la pujada de preus que hagi pogut produir-se entre el moment de presentació de l’oferta i el del adjudicació, o bé que el licitador no hagués mesurat be la viabilitat econòmica de la seva proposició al moment de presentar-la i resultant aquesta anti- econòmica.

En aquests supòsits en que es renuncia a formalitzar el contracte, l’Administració contractant considera que l’empresa en qüestió ha retirat la seva oferta, exigint en concepte de penalitat, l’ingrés corresponent al 3% sobre el pressupost base de licitació del contracte -sense IVA-, que es fa efectiu contra la garantia definitiva presentada al seu moment, i es requereix a la següent empresa classificada la documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar per adjudicar-li el contracte.

A l’anterior, cal afegir que a l’empresa que ha renunciat a la formalització del contracte se li imposarà per part de l’Administració contractant una prohibició de contractar, consistent en la impossibilitat d’aquesta empresa de presentar-se a licitacions durant en el termini que es decideixi en la resolució de prohibició de contractar.

En cas que preciseu assessorament especialitzat en matèria de contractació administrativa, podeu adreçar-vos al Departament de Dret Públic de Cudós Consultors, on sereu atesos per professionals amb amplia experiència en la matèria en l’assessorament a empreses licitadores.

Marc Cervós Escribà
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors