Diferències entre renting i leasing: quan és més convenient cadascun

22/06/2023

En què consisteix cada contracte?
El renting i el leasing poden ser confosos fàcilment ja que, aparentment, són contractes similars amb un objecte molt semblant a un contracte de lloguer on es lliura el dret d’ús un bé a canvi del pagament d’una quotes mensuals; però, de fet, tenen grans diferències de condicions entre ells.

El leasing o arrendament financer pot recaure sobre béns d’equip, explotacions de tota mena, instal·lacions i immobles, etc., però mai sobre habitatges. Amb aquest contracte, es posa a disposició de l’arrendatari el bé reservant-se’n la propietat com a garantia.

Aquest contracte ha d’incloure, obligatòriament, una opció o dret de compra mitjançant la qual es pot transferir, al final del contracte, la propietat del bé a l’arrendatari pagant-ne el valor residual.

El bé objecte de contracte d’arrendament financer s’ha de fer servir per a una explotació econòmica, per la qual cosa l’arrendatari ha de ser una societat o empresari.

Normalment el leasing l’efectua una entitat financera que es dedica a fer operacions de crèdit en un àmbit molt específic i estan subjectes a la supervisió del Banc d’Espanya.

L’arrendament mercantil o renting és un contracte pel qual l’empresa de renting s’obliga a cedir a l’altra part l’ús d’un bé per un temps determinat pel pagament d’un preu. Queda a càrrec de l’arrendador les prestacions (segons allò pactat) pròpies del manteniment del bé.

En finalitzar el contracte, el client no pot optar a la propietat del bé i l’ha de tornar o renovar el contracte.

Principals avantatges i inconvenients entre renting i leasing

  • Al renting a diferència del leasing, les despeses de manteniment, reparacions, pagaments d’impostos, assegurança etc., estan incloses al contracte, si bé les quotes solen ser majors.
  • El renting és molt recomanable per a béns amb vida breu o ràpida obsolescència (ordinadors, maquinària, etc.) i també dels de manteniment excessivament especialitzat (automòbils, cotxes o vehicles) ja que en finalitzar el contracte es retornen i es pot signar un altre contracte renovant els equips.
  • Atès que, en general, no es preveu opció de compra al renting, el bé no pot arribar a ser propietat de l’arrendatari.
  • Al contracte de renting es poden fixar uns límits de temps o ús màxim a realitzar (per exemple, un quilometratge màxim en cas de cotxes). La superació daquests límits pot suposar un cost addicional.
  • El renting pot oferir la possibilitat de cancel·lació anticipada, aquesta opció sol suposar una penalització sobre les quotes pendents de liquidar.
  • El renting, com que és una companyia la que compra i després lloga els béns, sol oferir-se un catàleg més limitat de models i tipus.
  • En signar un renting, cal abonar una fiança en concepte de garantia sobre possibles danys mentre que en el leasing sol abonar-se una quota d’entrada per costos d’obertura del finançament.
  • El contracte de leasing gaudeix d’una sèrie de beneficis a la fiscalitat ja que és deduïble la càrrega financera satisfeta del capital a l’entitat arrendadora i la part de les quotes d’arrendament financer satisfetes corresponent a la recuperació del cost del bé. Al rènting, la desgravació inclou les quotes i el 50% de l’IVA si es demostra que el bé s’utilitza per a una activitat empresarial.

Renting

Leasing

Propietat

Sense opció a compra

Amb opció a compra

Despeses d’assegurança i manteniment

Incloses

No incloses

Contractant

Particulars, empreses i autònoms

Empreses i autònoms

Deducció fiscal

Quota mensual i 50% IVA si es destina a activitat empresarial

Quotes i part de la recuperació de la despesa del bé