Els bebès morts abans de néixer amb més de 6 mesos de gestació seran inscrits en el Registre Civil

04/09/2023

Els bebès morts abans de néixer però que haguessin aconseguit més de sis mesos de gestació hauran de ser inscrits i podran tenir nom en l’arxiu del Registre Civil des del 9 d’agost, encara que aquesta inscripció no tindrà efectes jurídics, segons publica el BOE.

La instrucció estableix l’obligatorietat que figuri en un arxiu del Registre Civil, sense efectes jurídics, la defunció ocorreguda amb posterioritat als sis primers mesos de gestació i abans del naixement, podent els progenitors atorgar un nom.

A més, no sols podran ser inscrits els nascuts morts sinó que podran ser registrades totes aquelles defuncions esdevingudes amb anterioritat a la seva entrada en vigor sempre que així ho sol·licitin els progenitors en el termini de dos anys des de la seva publicació en el BOE.

En aquests supòsits, rebut el certificat mèdic acreditatiu ocorregut amb posterioritat als sis primers mesos de gestació, abans del naixement, i, per tant, no complint-se les condicions previstes en l’article 30 del Codi Civil, el Registre Civil obrirà l’expedient corresponent en llibre físic o en la modalitat digital.

En concret, el Registre Civil disposarà d’un arxiu en el qual es conservaran degudament numerades i ordenades les declaracions, signades pel declarant i almenys, per dos facultatius, relatives a les defuncions ocorregudes amb posterioritat als sis primers mesos de gestació i abans del naixement, amb indicació, en el seu cas, del nom a imposar al nascut sense vida.

El registre tindrà un índex en el qual constarà el nom i cognoms de la mare i, en el seu cas, el del fill, i es numerarà correlativament, a l’efecte de poder facilitar la cerca.

Així mateix, a sol·licitud de qualsevol dels progenitors s’expedirà una certificació en la qual constaran les dades de l’enllumenament, el nom, en el seu cas, del fill o filla no nascuts.

Finalment, per a les defuncions produïdes després de sis mesos de gestació però abans de l’esmentat 9 d’agost, els progenitors tindran dos anys per a sol·licitar la seva inscripció en el Registre Civil o bé del seu domicili o bé en el qual consti arxivat la defunció en el “lligall de criatures abortives”, on es localitzarà la coincidència de dades del no nascut per al seu acarament i posterior inscripció en l’Arxiu de nascuts sense vida després dels sis mesos de gestació.