Registre d’empreses licitadores de Catalunya (reli)

Per començar a partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació establerta en l’article 159.4.a) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del

Sector Públic, per la qual totes aquelles empreses licitadores que participin en procediments oberts simplificats de contractació amb el sector públic hauran d’inscriure’s al Registre d’Empreses Licitadores de Catalunya (RELI).

Per al qual aquest registre RELI va ser creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes Públics, alhora que proporciona una major informació i transparència de les empreses registrades gràcies al seu funcionament per via telemàtica.

I per tant les característiques són:

Per  tant el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) té les següents característiques, que ara enumerem:

Per començar és Electrònic. Les empreses inscrites en el RELI no han d’aportar cap certificat acreditatiu d’inscripció. Els òrgans de contractació i les meses de contractació accediran d’ofici, per mitjans electrònics i de forma directa i segura a les dades contingudes en el Registre.

També és Telemàtic. Les empreses poden consultar per Internet les seves dades relatives a la personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.

També poden formalitzar i enviar la sol·licitud i l’actualització de les seves dades per via telemàtica.

Continuem amb que es segur. Tots els tràmits telemàtics que fan les empreses al Registre es realitzen amb el màxim nivell de seguretat, a través de la signatura electrònica reconeguda i amb idèntics efectes jurídics que la signatura manuscrita.

I voluntari. No cal que estigueu inscrits en el RELI per poder contractar amb les administracions públiques.

A mes a mes és gratuït. La inscripció en el RELI no està sotmesa a cap taxa ni preu.

D’inscripció indefinida. La inscripció en el RELI no està limitada en el temps.

Un altre, estar vigents. En el RELI consten les dades vigents de les empreses en el moment de la inscripció. Per tant, un cop formalitzada, cal que actualitzeu les dades a mesura que vagin variant.

Finalment és vàlid per a les diferents administracions públiques. El certificat que es genera des del RELI amb les dades de les empreses inscrites és vàlid per a tots els procediments de licitació de la Generalitat de Catalunya.

També és vàlid per a les licitacions de les entitats locals i d’altres administracions públiques catalanes, si estan degudament adherides al RELI i així ho acorden i ho recullen els seus respectius plecs.

registre

Per tant la sol·licitud d’inscripció com

 La modificació, actualització o consulta de dades, podran tramitar-se per via telemàtica mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya, amb la firma digital electrònica.
Web de la Generalitat (RELI)

Per tant si vols obtenir mes informació us informarem des del departament Fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555