Hisenda corregirà el règim sancionador del model 720 desestimat pel Tribunal de la UE

El Tribunal de Justícia de la UE ha publicat una sentència per la qual declara contrària al Dret de la Unió la normativa tributària espanyola que obliga els residents fiscals a Espanya a declarar els seus béns o drets situats a l’estranger. El 2017, la Comissió Europea va emetre un dictamen en què va assenyalar que les conseqüències derivades de l’incompliment d’aquesta obligació recollida a les lleis d’IRPF, Societats, Renda de No Residents i Patrimoni són “desproporcionades” a la vista dels objectius perseguits per aquest marc normatiu, que són garantir l’eficàcia dels controls fiscals i lluitar contra el frau i l’evasió fiscal.

Segons la normativa espanyola, els residents a Espanya que no declarin o declarin de manera imperfecta o fora de termini els béns i drets que posseeixin a l’estranger s’exposen a la regularització de l’impost degut per les quantitats corresponents al valor dels béns o drets esmentats. fins i tot quan aquests hagin estat adquirits durant un període ja prescrit, així com a la imposició duna multa proporcional i de multes de quantia fixa específiques.

La publicació de la sentència va coincidir amb la presentació de les dades de recaptació del 2021 per part de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Allí va dir que la sentència considera alguns aspectes del model 720, que es va aprovar durant el Govern del Partit Popular i que portava sent objecte d’anàlisi pel tribunal de la Unió Europea des de fa temps, com és el cas que no s’estableixi un termini prescripció i que el percentatge de les multes pugui ser considerat abusiu.

Així, va afegir “que el primer que vull traslladar és el respecte a la sentència. Reformarem de forma ràpida els aspectes a corregir. El Govern pretén que abans que expiri el termini de presentació del model, al març, s’hagi corregit la norma fent servir alguna de les lleis que estan en tramitació. Creiem que és millor fer-ho per aquest mecanisme que pel decret llei”. Hi ha al voltant de 60.000 contribuents que presenten el model 720. És un nombre limitat i en els darrers tres anys no s’han imposat pràcticament sancions per no atendre les demandes de la norma, per esperar-se’n una possible nul·litat, ha dit Montero.

En aquests gairebé 10 anys funcionant, el model malgrat un reduït pes recaptatori, ha permès aflorar de manera indirecta prop de 225.000 milions d’euros. La recaptació total per tots els conceptes del model 720 ronda els 230 milions d’euros, segons estimacions de l’Agència Tributària, per tant, en cas d’haver de fer front a les devolucions de les sancions ingressades, com a conseqüència de sentències judicials favorables al contribuent, l’impacte a les arques de l’Administració seria inferior a aquesta quantitat. En la sentència, el tribunal europeu declara que “Espanya ha incomplert les obligacions que l’incumbeixen en virtut del principi de lliure circulació de capitals”.

“L’obligació de presentació del ‘model 720’, que és el formulari per a aquesta declaració posada en marxa per l’anterior ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro i mantinguda per l’actual ministra María Jesús Montero, i les sancions derivades de l’incompliment o del compliment imperfecte o extemporani d’aquesta obligació, pot dissuadir els residents d’aquest Estat membre d’invertir en altres Estats membres, impedir-los fer-ho o limitar-ne les possibilitats de fer-ho, i constitueix, per tant, una restricció a la lliure circulació de capitals”, indica la resolució judicial.

El Tribunal de Justícia de la UE assenyala que la normativa espanyola ha incomplert les obligacions que li incompleixen en virtut de la lliure circulació de capitals en sancionar-ne l’incompliment amb una multa proporcional del 150% de l’impost calculat sobre les quantitats corresponents al valor dels béns o drets posseïts a l’estranger.

Segons la seva opinió, és una sanció de caràcter “extremadament repressiu” i la seva acumulació amb les multes de quantia fixa previstes addicionalment pot donar lloc, en molts casos, que l’import total de les quantitats degudes pel contribuent superi el 100% del valor dels seus béns o drets a l’estranger. “Això constitueix un menyscapte desproporcionat de la lliure circulació de capitals”, afegeix el tribunal.

L’import de les multes del règim sancionador de la norma és de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades omesa, incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros, i de 100 euros per cada dada o conjunt de dades declarada fora de termini o no declarat per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics quan hi havia obligació de fer-ho, amb un mínim de 1.500 euros.

El Tribunal de Justícia assenyala en aquest sentit que la llei espanyola sanciona l’incompliment de meres obligacions declaratives o purament formals mitjançant la imposició de multes de quantia fixa molt elevades, ja que s’apliquen a cada dada o conjunt de dades; van acompanyades, segons els casos, d‟un import mínim de 1.500 o 10.000 euros i el seu import total no està limitat.

Font: Cinco Días, 28-01-2022.