Règim de vendes a distància UE

A partir de l’1 de juliol de 2021 entra en vigor la nova normativa d’IVA sobre vendes a distància en l’àmbit de la Unió Europea.

 

Aquests canvis venen referits a les vendes de béns realitzades per empresaris a particulars (persones físiques) situats en altres Estats de la UE mitjançant l’ús del comerç electrònic (vendes en línia).

 

A partir de l’1 de juliol de 2021, s’unifica en 10.000 euros en tots els països de la UE el límit a partir del qual és aplicable l’IVA del país de destinació (desapareixen els anteriors llindars mínims establerts de manera individualitzada per cadascun dels països).

 

A continuació, es recullen les principals diferències entre el règim vigent fins al 30 de juny de 2021 i el nou règim aplicable des de l’1 de juliol de 2021.

 

 

Fins al 30 de juny de 2021

 

Vendes a consumidors finals. En general, si una empresa espanyola ven béns a consumidors finals d’altres països de la UE, ha de repercutir-los IVA espanyol (en aquests casos no hi ha exempció d’IVA, a diferència de quan el client és empresari). No obstant això, si es donen uns certs requisits, és aplicable el “règim de vendes a distància”, i en aquest cas ha de repercutir-se l’IVA del país de destinació i ingressar-se en l’Administració Tributària d’aquest país (devent l’empresa en qüestió donar-se d’alta davant l’Administració). Això ocorre, principalment, quan se superen els llindars de vendes a distància establerts de forma diferenciada per cadascun dels països on se situa el consumidor final (per exemple, aquest llindar és de 100.000 euros a Alemanya, mentre que a França és de 35.000 euros).

 

En concret, l’empresa es trobarà en aquesta situació si compleix els següents requisits al mateix temps:

 

  • Que els béns siguin transportats des d’Espanya fins al país de l’adquirent (persona física). Si aquest es desplaça a Espanya i els adquireix al nostre país, la venda sí que portarà IVA espanyol.

  • Que aquest transport es realitzi per compte de l’empresa.

  • I que, durant l’any precedent o l’any en curs, el volum de vendes d’aquest tipus realitzades per l’empresa superi un determinat

 

llindar de facturació fixat pel país de consum en qüestió.

Nou règim: a partir de l’1 de juliol de 2021

 

Límit únic de 10.000 euros. A partir de l’1 de juliol de 2021, el límit anterior (llindars individuals establerts per cada país de consum) es redueix de manera considerable, la qual cosa obligarà moltes més empreses a aplicar el règim de vendes a distància.

 

• Límit únic i global. Si l’any natural precedent o l’any en curs les vendes totals realitzades al conjunt de consumidors finals d’altres països de la UE aconsegueixen els 10.000 euros, l’empresa estarà obligada a aplicar l’IVA dels països de destinació.

 

Exemple: Si en 2020 una empresa va realitzar vendes a distància a consumidors finals d’Itàlia per 6.000 euros i de França per 20.000 euros, a partir de l’1 de juliol de 2021 haurà de repercutir IVA del país de destinació en totes les seves vendes a distància a la UE (atès que la suma de totes dues xifres de vendes supera els 10.000 euros).

 

En aquest exemple, si les vendes indicades s’haguessin produït durant el primer semestre de 2021, a partir de l’1 de juliol també seria aplicable el règim especial de vendes a distància.

 

Finestreta única. D’altra banda, i igual que ocorre amb els serveis electrònics, es facilita l’aplicació del règim de vendes a distància mitjançant l’habilitació d’un sistema de “finestreta única”, denominat “One Stop Shop” (OSS, per les seves sigles en anglès). Així, ja no serà necessari que l’empresa es doni d’alta en l’Administració Tributària de cadascun dels països als quals vengui (com ocorria abans), sinó que podrà acollir-se a un sistema de “finestreta única” mitjançant el nou model 035 i liquidar trimestralment (model 369) tot l’IVA que repercuteixi a la UE a través de la Hisenda espanyola (de manera que serà aquesta l’encarregada de transferir a cada territori l’IVA que li correspongui).

 

La presentació de la declaració i el corresponent ingrés es realitzarà de manera trimestral (model 369). A aquest efecte, fins ara s’utilitzava el model 368 per a declarar els serveis electrònics. En canvi, a partir de l’1 de juliol de 2021, aquest model serà substituït pel nou model 369, que inclourà també les vendes a distància de béns de tots els països de la UE en què l’empresa embena a particulars via en línia.

 

Noti’s que en aquestes declaracions (model 369) no serà possible deduir l’IVA que l’empresa hagi pogut suportar als països comunitaris de destinació,

 

havent de sol·licitar la devolució a través del model 360 (“Sol·licitud de devolució a no Establerts”).

 

Amb la finalitat de facilitar un millor coneixement per part de les empreses dels canvis operats en l’àmbit del comerç electrònic, l’Administració Tributària ha inclòs un bàner en la seva pàgina web dedicat en exclusiva a aquest assumpte, el qual pot visitar-se a través del següent enllaç:

 

https://www.agenciatributaria.es/

 

D’altra banda, l’opció d’acollir-se al sistema de finestreta única mitjançant el model 035 ja està disponible en la web de la AEAT a través del següent enllaç:

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/tramitacion/g333.shtml

 

1o. Nou llindar únic en tota la UE.

 

Els llindars existents per a les vendes a distància de béns a compradors d’altres Estats membres de la UE (35.000 o 100.000 euros, segons l’Estat membre) se suprimiran i se substituiran per un nou llindar de 10.000 euros per a tota la Unió Europea. Per sota d’aquest llindar, podrà continuar aplicant la normativa espanyola de l’IVA a les seves vendes transfrontereres. Si les seves vendes superen aquest llindar, estarà obligat a pagar l’IVA en l’Estat membre on es trobin els seus compradors. Però podrà registrar-se fàcilment en la Finestreta Única (OSS), on podrà declarar i pagar l’IVA degut en altres Estats membres.

 

 

2o. Fi de l’exempció de l’IVA a la importació.

 

S’eliminarà l’exempció de l’IVA per a la importació de béns el valor dels quals no superi els 22 euros. En conseqüència, tots els béns importats a la UE estaran subjectes a l’IVA. La Finestreta Única d’Importació (IOSS) es crea per a facilitar i simplificar la declaració i el pagament de l’IVA en les vendes a distància de béns importats a la UE el valor de la qual no superi els 150 euros. Si es registra en la IOSS, els seus clients apreciaran que el preu que paguen representa el preu final, amb l’IVA inclòs, sense càrrecs ni taxes addicionals.

 

Si no s’inscriu en el IOSS, l’IVA el pagarà el seu client en importar els béns a la UE. Els operadors postals o les empreses de missatgeria poden cobrar al client una taxa de despatx addicional per a recaptar aquest IVA i realitzar els tràmits necessaris en el moment de la importació de les mercaderies.

 

Com els clients de la UE estan acostumats al fet que els preus incloguin l’IVA, el pagament de taxes addicionals en el moment de la importació podria fer que el client rebutgés el paquet en qüestió.