Reforma del sistema de tributació d’autònoms i empresaris

03/01/2023

El nou any arriba amb una reforma al sistema de tributació d’autònoms i empresaris que afectarà l’exercici 2022 i 2023.

El Ministeri d’Hisenda ja ha publicat l’Ordre que regula el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA). El text inclou tots els canvis. Per calcular la quota que pagarà l’autònom d’acord amb el nou sistema de cotització de l’any que ve, primer caldrà saber els rendiments nets anuals de la seva activitat.

Per determinar el rendiment net computable, cal tenir en compte el sistema de tributació del treballador autònom. Si l’autònom tributa pel mètode d’estimació directa, el rendiment computable serà el rendiment net (ingressos de l’activitat menys despeses deduïbles d‟acord amb la normativa de l’IRPF), incrementat en l‟import de les quotes de la Seguretat Social i aportacions a mutualitats alternatives del titular de lactivitat.

Quant al denominat règim de mòduls o mètode destimació objectiva, el rendiment computable serà el rendiment net previ minorat en el cas dactivitats agrícoles, forestals i ramaderes i el rendiment net previ en la resta dels supòsits. El que es pren com a referència és el rendiment net previ del mòdul calculat a efectes de l’IRPF, concretament les unitats de mòdul pel rendiment anual per unitat de mòdul (abans d’amortització).

A l’IRPF, el text manté per a l’exercici 2023 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació. No obstant això, com a conseqüència de la situació econòmica actual, la reforma augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 10% per al període impositiu 2023 i al 15%, per al període impositiu 2022. Aquesta mesura resulta aplicable a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

Les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ al 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola; i també al 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants. En ambdós casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament de les activitats esmentades, s’han d’haver efectuat l’exercici 2023 i han de figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits que preveu el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix al 0,5 i l’índex per cultius a terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica al 0,75. A més, els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques a l’Illa de la Palma podran reduir el rendiment net de mòduls corresponent a aquestes activitats en un 20%. Aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net als efectes dels pagaments fraccionat corresponents al 2023.

Les ajudes directes desacoblades de la Política Agrària Comuna, és a dir, l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, ajuda redistributiva complementària a la renda o règims a favor del clima i del medi ambient o ajuda complementària per a joves agricultors-s’acumularan a els ingressos procedents dels cultius o explotacions del perceptor en proporció als seus imports respectius.

Això no obstant, quan el perceptor de l’ajuda directa hagués obtingut ingressos per activitats agrícoles i ramaderes, diferents de l’ajuda directa, per quantia inferior al 25% de l’import del total dels ingressos d’aquestes activitats, l’índex de rendiment net a aplicar sobre les ajudes directes seran el 0,56. Els contribuents que vulguin renunciar o revocar la seva renúncia per a l’any 2023 poden exercir aquesta opció des del dia 2 de desembre fins al 31 de desembre de l’any 2022.

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, l’Ordre manté, per al 2023, els mòduls, així com les instruccions per aplicar-los, aplicables al règim especial simplificat l’any immediatament anterior. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha inclòs aquests canvis al gran paquet de reforma fiscal. Fins ara, els autònoms s’aplicaven cinc punts percentuals més a l’IRPF pel rendiment net de mòduls. A més, els que tributen per estimació directa simplificada apliquen actualment una reducció automàtica del 5% del rendiment net amb un import màxim anual de 2.000 euros. Aquí entren el que es coneixen com a despeses deduïbles de difícil justificació.

A Espanya hi ha 1,6 milions d’autònoms. Tot i això, l’ampliació de les despeses deduïbles afectarà 577.688 autònoms. Per la seva banda, el canvi en els mòduls beneficia 956.452 autònoms. La mesura s’aplica a tots els contribuents de manera automàtica.

Font: Expansión, 28-12-2022.