Adopció del fill menor de la parella de fet abandonat pel seu pare o mare des de fa anys

Imaginem el cas de formació d’una nova parella en la qual un dels dos membres té ja un fill menor d’edat, fruit de la seva anterior relació, però que ha estat abandonat pel seu progenitor o progenitora. Podria aquest menor ser adoptat pel nou membre de la parella? La resposta és que sí.

Si el pare biològic s’ha desentès del fill, és obvi que es troba incurs en causa de privació de la pàtria potestat, i per tant, entenem que no és necessari que prèviament al procediment d’adopció s’interposi un procediment per a la privació de la pàtria potestat, atès que aquest pronunciament pot fer-se en el procediment d’adopció.

La demanda d’adopció haurà de presentar-la l’adoptant, i en la mateixa indicarà expressament que el pare biològic haurà de ser citat exclusivament per a ser sentit, atès que es troba incurs en causa de privació de la pàtria potestat. Per a justificar aquesta petició hauran de presentar-se tots els documents i prova que disposi la part sobre l’incompliment per part del pare biològic de les obligacions de la pàtria potestat.

Un cas similar va ser resolt per l’AP Saragossa en data 21 de febrer de 2017, que arriba a la següent conclusió:

De l’actuat es desprèn l’absolut desistiment, durant anys, per part del Sr. Ángel Daniel, dels seus deures com a pare i això tant des del punt de vista emocional (absència de contacte amb la seva filla), com a econòmic (absència de contribució a les despeses i absència de pagament de pensió d’aliments), no servint d’excusa el que al·lega en la demanda de modificació de mesures, perquè l’horari laboral no justifica anys sense veure a la filla i les dificultats econòmiques no li han impedit tenir un altre fill pel qual, selectivament, afirma si ha pagat pensió.