Què és un volant d’assistència o una sol·licitud d’assistència sanitària?

El volant d’assistència és un document pel qual l’empresa sol·licita l’atenció mèdica del treballador accidentat

als centres assistencials de les Mútues en les quines tenen concertada l’esmentada contingència.

L’empresa té l’obligació de comunicar l’accident de treball i lliurar a la persona accidentada el volant d’assistència

, que ha de presentar degudament emplenat amb les seves dades, els de l’empresa i la informació de quan i com

va ocórrer l’accident, i en el qual ha de constar la signatura i segell de l’empresa.

Després de l’acceptació de l’accident com a laboral per part de la corresponent Mútua, l’empresa haurà d’emplenar,

a més, el comunicat oficial d’accident o incloure el cas en la relació oficial de casos sense baixa, tret que els serveis

mèdics determinin que es tracta de patologia no laboral.

Què és un volant d'assistència o una sol·licitud d'assistència sanitària?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555