Puja l’obligació de fer fixos als temporals.

La taxa d’ocupació temporal a Espanya és, per costum, la més alta d’Europa. I la diferència no

s’explica només per la importància del turisme i altres activitats estacionals. Aquest abús tan

estès s’aprecia amb claredat en el succeït en les conversions de contractes temporals a fixos en

2018. Es van transformar a indefinits més de 970.000, i, del total, uns 195.000 es van convertir

després de detectar la Inspecció de Treball indicis de frau. És a dir, el 20%. Tant la xifra absoluta

com el percentatge són els més alts en els últims 12 anys i coincideixen amb el pla de xoc que el Govern

va llançar l’estiu passat.

No és un secret per a ningú que a Espanya s’abusa de la contractació temporal. I s’abusa molt. En teoria,

quan se signa un contracte temporal ha d’existir una causa justificada: augment puntual o estacional de la

producció, la formació d’un treballador, una substitució passatgera… El revers d’aquestes condicions porta

al fet que, seguint la norma, no s’hagi d’emprar a algú que ja sap un ofici durant uns mesos i tenir-lo a examen

abans de fer-ho fix; per a això estan els períodes de prova en els contractes indefinits. Ni tampoc està permès

que un lloc de treball estructural el cobreixi un empleat eventual. Però això passa en el mercat laboral espanyol

diàriament i no només en les empreses privades. Les administracions —especialment en el sector sanitari—

s’han portat més d’un bocinazo dels tribunals per abusar.

A l’una que la sensació de precarietat creixent que ha acompanyat a la recuperació laboral en els últims anys, o

potser per ella, la lluita contra els abusos en la temporalitat injustificada ha agafat cert impuls en els últims anys.

L’eficàcia de la Inspecció de Treball per a detectar-la i forçar la conversió dels contractes temporals en indefinits

ha crescut.

Fa 10 anys

Les transformacions instades per la policia laboral després de detectar frau suposaven el 5% del total. Aquest percentatge

i la xifra absoluta han augmentat en els últims anys amb alguna interrupció fins a arribar al salt de 2018. Malgrat això,

no es pot negar que aquesta lluita no està servint per a reduir l’excés de temporalitat en el mercat de treball espanyol:

el 27% d’assalariats a la fi de 2018 eren temporals, una taxa creixent des que va començar a crear-se ocupació.

No obstant això, l’any passat va haver-hi 970.838 conversions de contractes temporals a fixos. D’elles, 194.295 van arribar

després que els inspectors actuessin. Bona part d’aquest salt, tant en números absoluts (en 2017 va haver-hi 102.000 conversions

menys) com en percentatge (passa del 11,9% al 20%) es deu al pla de xoc contra l’abús dels eventuals posat en marxa pel Govern

a l’estiu. La primera acció d’aquest pla va consistir en l’enviament massiu de cartes en les quals s’advertia a les empreses que hi

havia indicis de frau en la contractació temporal que feia i que de no convertir-los en indefinits rebrien una visita de la Inspecció.

Això va provocar una primera onada de transformació de 61.445 contractes temporals en contractes indefinits.

A aquests cal sumar les 132.850 conversions que va realitzar la mateixa Inspecció amb la seva actuació ordinària. De la suma de

totes dues i l’encreuament fet per EL PAÍS amb les dades del servei públic d’ocupació, que comptabilitza les conversions del pla de

xoc del Govern, però no les ordinàries, sorgeix aquest percentatge del 20% de conversions que resulten de la mà dura de la Inspecció.

“No em sorprèn aquest percentatge tan alt”. La resposta que donen Mercedes Martínez, de la Unió Progressista d’Inspectors de Treball

(UPIT), i Ana Ercoreca, del Sindicat d’Inspectors de Treball, coincideix quan se’ls pregunta per aquestes xifres. Tampoc altres dos

inspectors consultats per a aquesta informació, que prefereixen no donar el seu nom, se sorprenen. Fins i tot assenyalen que és un

percentatge baix per al qual ells es troben en el dia a dia. El mateix opinen en CC OO i UGT. Aquest sindicat arriba a parlar d'”addicció

a la contractació temporal fraudulenta” dels empresaris.

Via: Cinco Días

Puja l'obligació de fer fixos als temporals.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555