Publicat al BOE el text refós de la Llei Concursal. Dimarts, 5 de maig de 2020, es va aprovar el text refós de la Llei Concursal per part del Consell de Ministres i aquest dijous s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Es tracta d’una redefinició de totes les reformes i les modificacions que la Llei Concursal ha patit des de la seva entrada en vigor inicial, el setembre de 2004, fins a avui dia. Cal dir que la Llei Concursal 22/2003 es va gestar inicialment per la necessitat de donar solució a l’escassa i anacrònica normativa que es recollia sobre aquest tema al Codi de Comerç, en relació amb les fallides, les suspensions de pagaments i els concursos. Així mateix, la Llei Concursal ha anat experimentant modificacions en aquests anys per adaptar-se a les necessitats socials i econòmiques i també a les necessitats de la pràctica i del mateix procediment concursal, així com per la inspiració de legislacions europees més tendents a les alternatives extraconcursals i de pactes amb creditors per garantir la viabilitat i de segona oportunitat com a solució al sobreendeutament.

Publicat al BOE el text refós de la Llei Concursal

De les reformes estructurals més importants operades a la Llei Concursal caldria esmentar les encaminades a la finalitat de potenciar les institucions preconcursals pactistes, en què s’introdueix la figura de l’acord extrajudicial de pagaments; i també altres en què s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial, en les quals es regulen els acords de refinançament i la Llei de 2015 de mecanisme de segona oportunitat, per permetre l’exoneració del deute dels deutors persones físiques.

Aquestes reformes,

entre d’altres operades en 16 anys, obligaven a organitzar-les des d’un punt de vista sistemàtic per donar seguretat jurídica als operadors jurídics a l’hora d’aplicar-les i interpretar-les. La seva integració al cos jurídic de la Llei Concursal moltes vegades no responia a criteris sistemàtics, i per això ha calgut una harmonització de totes les modificacions en un cos ordenat per llibres en què es recullen de forma ordenada i sistemàtica el procediment de concursos de creditors i del dret preconcursal i el dret internacional privat en matèria d’insolvències, amb la qual cosa s’evita la dispersió i s’aclareixen aspectes superats per la pràctica, i es garanteix una millor integració i interpretació.

És important destacar que les reformes i les modificacions operades a la Llei Concursal 22/2003, recollides en aquest text refós, es complementen amb altres mesures temporals i que, amb caràcter especial i per raons de la crisi provocada per la covid-19, es recullen al RD Llei 16/2020. Aquestes mesures en àmbits concrets del context concursal tenen una vigència concreta d’acord amb aquest RD Llei 16/2020 i conviuran amb el text refós de la Llei Concursal quan aquest entri en vigor el dia 1 de setembre de 2020. A la vegada, es preveuen més modificacions en l’àmbit concursal, especialment la que exigeix la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes en què hi ha un clar mandat al legislador pel que fa a la potenciació de mecanismes de reestructuració de caràcter preventiu per garantir la viabilitat empresarial, així com mesures en matèria de segona oportunitat com la flexibilització de cinc a tres anys en el període de poder aconseguir l’exoneració definitiva en cas que inicialment no sigui automàtica.

Per obtenir a els meus informació podeu contactar amb el Departament Fiscal , Laboral i Juídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí